Object

Title: Termination of the legal existence of the tax capital group – results in proceedings before tax authorities and administrative courts ; Ustanie bytu prawnego podatkowej grupy kapitałowej – skutki w postępowaniu przed organem podatkowymi sądem administracyjnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Termination of the legal existence of the tax capital group – results in proceedings before tax authorities and administrative courts  
Ustanie bytu prawnego podatkowej grupy kapitałowej – skutki w postępowaniu przed organem podatkowymi sądem administracyjnym

Creator:

Zyskowska, Renata

ORCID:

0000-0001-8897-494X

Subject and Keywords:

tax capital group   Corporate Income Tax   party   tax proceedings   court and administrative proceedings  
podatkowa grupa kapitałowa   podatek dochodowy od osób prawnych   strona postępowania   postępowanie podatkowe   postępowanie sądowoadministracyjne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Tax capital group concept has been present in the Polish tax system for over 20 years. Provisions related to the rights and obligation of the tax capital group as the taxpayer in the corporate income tax were reviewed several times. Continuing economic development forced the Polish legislator to provide appropriate solutions enabling this group of taxpayers to fulfill their tax obligations in a manner that takes into account the specificity of their structure and functioning. Despite multiple changes introduces in this regulations, the issues that require, in the author'sopinion, an immediate response from the Polish legislator, remain in doubt. The subject of this article is an analysis of the provisions of general and specific tax law from the perspective of the possibility of enforcing rights by a tax capital group in proceedings before tax authorities and in court and administrative proceedings. The intention is to identify gaps in the law regarding the tax and legal situation of the tax capital group after the end of its legal existence. The study will be conducted in the context of judicial and administrative judgments. The study will be completed with conclusions de lege lata and postulates de lege ferenda.  

Instytucja podatkowej grupy kapitałowej funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od ponad dwudziestu lat. Przepisy regulujące prawa i obowiązki podatkowej grupy kapitałowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych poddawane były wielokrotnym nowelizacjom. Postępujący rozwój gospodarczy wymuszał na polskim ustawodawcy zapewnienie odpowiednich rozwiązań umożliwiających tej grupie podatników wypełnianie obowiązków podatkowych w sposób uwzględniający specyfikę nakreśloną ich strukturą i sposobem funkcjonowania. Pomimo licznych zmian przepisów w tym zakresie pod znakiem zapytania pozostają nadal kwestie wymagające, w ocenie autora, natychmiastowej reakcji ze strony polskiego ustawodawcy. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przepisów prawa podatkowego ogólnego i szczegółowego z perspektywy możliwości egzekwowania praw przez podatkową grupę kapitałową w postępowaniach prowadzonych przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Zamiarem jest wskazanie luk w przepisach prawa, które dotyczącą prawnopodatkowej sytuacji podatkowej grupy kapitałowej po ustaniu jej bytu prawnego. Badanie przeprowadzone zostanie w kontekście orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Opracowanie zwieńczą wnioski de lege lata oraz postulaty de lege ferenda.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123702   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.4.78.99

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2019, s.78-99

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Apr 7, 2021

Number of object content hits:

431

Number of object content views in PDF format

433

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129308

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information