Object

Title: Legal aspects of administrative enforcement proceeding in Polish territories - a historical outline ; Prawne aspekty egzekucji administracyjnej na ziemiach polskich – zarys historyczny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal aspects of administrative enforcement proceeding in Polish territories - a historical outline  
Prawne aspekty egzekucji administracyjnej na ziemiach polskich – zarys historyczny

Creator:

Bigos, Joanna

ORCID:

0000-0001-8703-4446

Subject and Keywords:

enforcement proceedings in public administration   public authority  
postępowanie przymusowe   postępowanie egzekucyjne w administracji   władztwo administracyjne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The subject of the article is the legal aspect of administrative enforcement in Polish territories in various historical periods. Administrative enforcement as the basic form of state coercion allows public administration authorities to achieve the obligation imposed on an individual derived from administrative law. The article shows this institution as a historical one, present in the practice of public administration at various stages of Polish statehood based on variable legal regulations. The aim of the following work is to show the evolution of administrative enforcement, to analyse changes taking place in the legal acts in various historical periods and to show some kind of consistency of Polish scientific thought related to this area. The theoretical considerations indicate the first forms of enforcement that are appropriate for pre-state era and reach up to modern procedures based on the current legal regulations. Considerations regarding the texts of legal acts have been supported by the doctrine acquis.  

Tematem opracowania są prawne aspekty egzekucji administracyjnej na ziemiach polskich w różnych okresach historycznych. Egzekucja administracyjna jako podstawowa forma przymusu państwowego umożliwia organom administracji publicznej doprowadzenie do wykonania ciążącego na jednostce obowiązku wywodzonego z przepisów prawa administracyjnego. W pracy instytucja ta ukazana została jako zjawisko historyczne, obecne w praktyce administracji państwowej (docelowo – publicznej) na różnych etapach polskiej państwowości w oparciu o zmienne regulacje prawne. Celem pracy jest ukazanie ewolucji egzekucji administracyjnej, analiza zmian zachodzących w przedmiotowych aktach prawnych w różnych okresach historycznych oraz ukazanie pewnego rodzaju ciągłości polskiej myśli naukowej w tym zakresie. Prowadzone w pracy rozważania wskazują pierwsze formy prowadzenia egzekucji i sięgają aż do współczesnych procedur prowadzonych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Rozważania dotyczące tekstów aktów prawnych zostały poparte dorobkiem doktryny. Dla osiągnięcia celów badawczych w pracy zastosowano metodę formalno-dogmatyczną oraz narzędzia właściwe dla logiki formalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95731   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.25.38

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Bigos

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Jun 7, 2019

Number of object content hits:

1 114

Number of object content views in PDF format

1492

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102888

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information