Object

Title: Odporność fiskalna : analiza wpływu epidemii COVID-19 na zarządzanie budżetowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odporność fiskalna : analiza wpływu epidemii COVID-19 na zarządzanie budżetowe

Alternative title:

Fiscal resilience. An analysis of the COVID-19 epidemic’s impact on the budgetary governance

Creator:

Staszewski, Bartosz

ORCID:

0000-0001-6986-6273

Subject and Keywords:

fiscal resilience   budgetary governance   COVID-19  
odporność fiskalna   zarządzanie budżetowe   COVID-19

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

In just over a decade the world suffered from two deep, systemic crises: the global financial crisis and COVID-19 epidemic crisis. Growing exposure to unknown systemic risks, the challenge of recovery once the epidemic is contained, and long-term pressures (such as climate change, ageing, increasing economic inequalities), centres the debate on public governance around resilience of the state. This is a multidimensional concept which includes also fiscal resilience, that is the ability of the state to mobilise resources and finance the absorption of adverse events, recovery and proactive adaptation to new circumstances. This article attempts to define, decompose and operationalise fiscal resilience in the budgetary governance context, and subsequently assess the adequacy of some traditional fiscal indicators and budgetary institutions to post-COVID challenges. The analysis of COVID-19 as a systemic risk with significant fiscal implications points to certain systemic gaps in traditional approach to budgetary governance. These can be addressed by augmenting fiscal rules with the concept of public net worth, adopting a balance sheet approach in managing public finances and implementing priority-oriented models of budgeting.  

W ciągu nieco ponad dekady świat doświadczył dwóch głębokich kryzysów systemowych: światowego kryzysu finansowego oraz kryzysu wywołanego przez epidemię COVID-19. Rosnąca ekspozycja na nieznane ryzyka systemowe, zadania w zakresie odbudowy po opanowaniu epidemii, a także wyzwania długookresowe (np. zmiany klimatyczne, demograficzne, nierówności ekonomiczne) stawiają w centrum debaty nt. zarządzania publicznego zagadnienie odporności państwa. Jednym z wymiarów tej odporności jest odporność fiskalna, tj. zdolność państwa do mobilizacji zasobów i finansowania absorpcji skutków zdarzeń niepożądanych, a następnie regeneracji i proaktywnej adaptacji do nowych uwarunkowań. Niniejsze opracowanie zawiera próbę zdefiniowania, dekompozycji i operacjonalizacji odporności fiskalnej jako własności systemu zarządzania budżetowego, a następnie oceny adekwatności tradycyjnych miar i instytucji budżetowych do wyzwań, które czekają po epidemii. Analiza COVID-19 jako ryzyka systemowego o istotnych implikacjach fiskalnych pozwoliła wskazać luki w tradycyjnym podejściu do zarządzania budżetowego, które wypełnić mogą reguły fiskalne ukierunkowane na kształtowanie wartości publicznej netto, podejście bilansowe w zarządzaniu finansami publicznymi oraz modele budżetowania na rzecz priorytetów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128531

DOI:

10.34616/kpf.2020.1.91.122

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2020, s. 91-122

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 28, 2023

In our library since:

Jul 1, 2021

Number of object content hits:

325

Number of object content views in PDF format

341

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135766

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information