Obiekt

Tytuł: Commentary to the Supreme Court’s judgment of January 25 2018, I KZP 12/17 ; Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Commentary to the Supreme Court’s judgment of January 25 2018, I KZP 12/17  
Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17

Autor:

Czerwińska, Dorota

Temat i słowa kluczowe:

statement of reason   motion to prepare a statement of reason in writing   fair trial   procedural fairness   interlocutory appeal   proceedings concerning misdemeanors  
uzasadnienie wyroku   wniosek o sporządzenie uzasadnienia   prawo do sądu   sprawiedliwość proceduralna   zażalenie   postępowanie w sprawach o wykroczenia

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

In the commented judgment the Supreme Court took the view that the interlocutory appeal against the appellate court’s refusal to accept the party’s motion for the statement of reason of a judgment is inadmissible in proceedings concerning misdemeanours. According to the Supreme Court, such conclusion may be derived from the principle of non-appeal from the decisions of appellate courts. It is also supported by the fact that the judgment of the appellate court in such proceedings is not subject to cassation, so the written statement of reason is only for information purposes. The author of this commentary disagrees with the thesis and its justification. In the paper, the views of doctrine and judicature are analysed, viewing statement of reasons as part of the fair trial and procedural fairness standard, which should be guaranteed regardless of whether the judgment is still subject to appeal or cassation. The statement of reason is of such importance to the parties and society that there is no basis for differentiating the standard in criminal proceedings and in proceedings concerning misdemeanors in this respect.  
W glosowanej uchwale z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17, Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że na wydane przez prezesa sądu odwoławczego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku strony o uzasadnienie wyroku zażalenie nie przysługuje. Zdaniem SN przemawia za tym m.in. zasada niezaskarżalności postanowień sądu odwoławczego, a także fakt, że wyrok ten i tak nie podlega zaskarżeniu kasacją, a uzasadnienie ma dla strony charakter wyłącznie informacyjny. Autorka niniejszej glosy nie zgadza się z tezą uchwały i jej uzasadnieniem. W glosie przeanalizowano poglądy doktryny i judykatury na uzasadnienie wyroku jako element standardu prawa do sądu i sprawiedliwości proceduralnej, które winny być zagwarantowane niezależnie od tego, czy od wydanego rozstrzygnięcia służy jeszcze środek zaskarżenia. Uzasadnienie wyroku ma dla stron i społeczeństwa tak duże znaczenie, że nie ma podstaw do różnicowania w tym zakresie standardu w postępowaniu karnym sensu stricto i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92837

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.271.282

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Dorota Czerwińska

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-06-11

Data dodania obiektu:

2018-11-07

Liczba wyświetleń treści obiektu:

123

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

184

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95952

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji