Object

Title: „Sprawa” – pojęcie definiowane w oparciu o art. 45 ust. 1 Konstytucji RP

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Sprawa” – pojęcie definiowane w oparciu o art. 45 ust. 1 Konstytucji RP

Creator:

Michalska, Justyna

Subject and Keywords:

case   court   the right to a fair trial   The Constitution of the Republic of Poland  
prawo do sądu   Konstytucja RP   sąd   sprawa

Abstract:

The right to a fair trial is a fundamental guarantee of protecting the rights and freedoms of the individual. The political position and competences of the courts remain the best guarantor of respect for human rights and freedoms. Article 45 par. 1 The Constitution of the Republic of Poland states that everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court. The subjective scope of the right to a fair trial, which “everyone” is entitled to the right, but the subject scope creates some doubts. The subject scope is “case”. However, the “case” is not specified by the constitution, and each branch of law differently regulates the “case”. On the basis of the Constitution of the Republic of Poland, the “case” is autonomous. The term “case” includes not only civil, criminal and administrative cases in their legal sense, but also refers to the basic function of the courts, which is to the administration of justice.  

Prawo do sądu jest fundamentalnym środkiem ochrony praw i wolności jednostki. Z uwagi na pozycję ustrojową i kompetencje sądy pozostają najlepszym gwarantem poszanowania praw i wolności człowieka. W art. 45 ust. 1 Konstytucja RP zapewnia każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Zakres podmiotowy prawa do sądu, które przysługuje każdemu, nie wzbudza tyle wątpliwości co zakres przedmiotowy, który obejmuje „sprawę”. Pojęcie „sprawy” nie zostało jednak sprecyzowane przez ustrojodwacę, a każda gałąź prawa inaczej reguluję tą kwestię. Na gruncie Konstytucji RP „sprawa” ma charakter autonomiczny. Pojęcie „sprawy” obejmuje nie tylko sprawy cywilne, karne i administracyjne w ustawowym ich rozumieniu, ale także odnosi się do podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89861   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Michalska

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

1 121

Number of object content views in PDF format

1221

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95759

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information