Object

Title: O roli i specyfice umów w działaniach administracji pomocy społecznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O roli i specyfice umów w działaniach administracji pomocy społecznej

Creator:

Miruć, Alina

Subject and Keywords:

social assistance   beneficiary   social contract   civil law contract   administrative law contract   social assistance administration  
pomoc społeczna   kontrakt socjalny   organy pomocy społecznej   umowa administracyjnoprawna   umowa cywilnoprawna   świadczeniobiorca   administracja pomocy społecznej

Abstract:

The aim of the study is to present the role and specificity of contracts in the activities of the social assistance administration. This involves analyzing issues related to the relationship between civil law and public law contracts, the role of contracts as a way of privatizing public tasks, and the approximation of the specific nature of social assistance administration contracts with beneficiaries, including special contracts, social contracts. The paper shows that in social assistance, civil law relationships plays a significant role in the social assistance, and the use of civil law contracts, often modified by the provisions of substantive administrative law in the area of social assistance, often becomes more rational and effective in the administration of social assistance rather than using the administrative power. In addition, a civil law contract may develop the provisions of a specific administrative act. The increasingly unilateral situation of the recipient of social assistance benefits as a subordinated entity becomes a bilateral, contractual and negotiable relationship (the recipient has a real, but often limited ability to influence his rights), but not without the control of the administrative court. Thanks to the use of consensual forms (contracts of mandate), non-public entities can be an equal partner in relations with public administration and effectively participate in the implementation of numerous tasks from the sphere of social assistance. There is also a need to introduce into the Polish legal order an administrative law contract ordering contractual activities of public administration.  
Celem opracowania jest ukazanie roli i specyfiki umów w działaniach administracji pomocy społecznej. To wymaga analizy zagadnień dotyczących relacji między umowami cywilnoprawnymi a publicznoprawnymi, roli umów jako sposobie prywatyzowania zadań publicznych oraz przybliżenie specyfiki umów administracji pomocy społecznej ze świadczeniobiorcami, w tym umowy o charakterze szczególnym, czyli kontrakcie socjalnym. W opracowaniu wykazano, że w pomocy społecznej oprócz stosunków administracyjnoprawnych istotne znaczenie odgrywają stosunki regulowane prawem cywilnym, a posługiwanie się umowami cywilnoprawnymi, nierzadko modyfikowanymi przepisami prawa administracyjnego materialnego w obszarze pomocy społecznej, w działaniach administracji pomocy społecznej często staje się bardziej racjonalne i skuteczne niż posługiwanie się władztwem. Ponadto umowa cywilnoprawna może rozwijać postanowienia określonego aktu administracyjnego. Coraz bardziej jednostronna sytuacja odbiorcy świadczeń pomocy społecznej jako podmiotu podporządkowanego staje się relacją dwustronną, zobowiązaniową, negocjacyjną (świadczeniobiorca ma realną, lecz często jednak ograniczoną możliwość wpływu na swoje prawa), lecz niepozbawioną kontroli sądu administracyjnego. Dzięki zastosowaniu form konsensualnych (umowy zlecenia) podmioty niepubliczne mogą być równorzędnym partnerem w relacji z administracją publiczną i skutecznie współuczestniczyćw wykonywaniu licznych zdań ze sfery pomocy społecznej. Istnieje też konieczność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego umowy administracyjnoprawnej porządkującej działania umowne administracji publicznej.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89627

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 115)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Alina Miruć

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

1 229

Number of object content views in PDF format

1658

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95426

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information