Object

Title: Social risk in social assistance (from poverty risk to life’s risk) ; Ryzyko socjalne w pomocy społecznej (od ryzyka ubóstwa do ryzyka trudnej sytuacji życiowej)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Social risk in social assistance (from poverty risk to life’s risk)  
Ryzyko socjalne w pomocy społecznej (od ryzyka ubóstwa do ryzyka trudnej sytuacji życiowej)

Creator:

Szurgacz, Herbert (1941- )

Subject and Keywords:

social risk of social assistance   evolution of social assistance risks   subsidiary function of social assistance  
ryzyko socjalne pomocy społecznej   ewolucja ryzyka pomocy społecznej   funkcja pomocnicza pomocy społecznej

Abstract:

In the study the author considers three problems. The first problem concerns the question whether the risk of social assistance can be considered as a type of social risk in terms of the legal sciences. The answer is yes, although this risk has a special nature and is determined by other social risk factors than social insurance risk. The author illustrates this thesis by presenting the shape of this risk in social devices, that precede the modern devices of social assistance in Poland. The second problem concerns the place of social risk of social assistance in the social security system (risks of this system). The author argues with the thesis about the subsidiary role of social assistance in the social security system in the sense that social assistance is only intended to supplement the deficiencies (gaps) of social insurance and that social insurance, if optimally shaped, could completely deprive social assistance its meaning. In the third part of the study, the author indicates some factors affecting the dynamics and directions of the development of social assistance, which in turn also affects the shape of the risk of social assistance. The author also points out that burdening social assistance with tasks related to supplementing the social security system with comprehensive regulations regarding e.g. family support (as was the case with Poland at the beginning of the 21st century), including organizational solutions until the reconstruction of the current system, is not promising.  

W opracowaniu autor rozważa trzy problemy. Pierwszy dotyczy pytania, czy ryzyko socjalne pomocy społecznej może zostać uznane za rodzaj ryzyka socjalnego w ujęciu nauk prawnych. Odpowiedź jest twierdząca, aczkolwiek ryzyko to ma szczególny charakter i jest determinowane przez inne czynniki ryzyka socjalnego niż w przypadku ryzyka socjalnego ubezpieczeniowego. Autor ilustruje tę tezę, przedstawiając kształt tego ryzyka w urządzeniach socjalnych poprzedzających współczesną pomoc społeczną w Polsce. Druga kwestia dotyczy miejsca ryzyka socjalnego pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego (ryzyk tego systemu). Autor polemizuje z tezą o pomocniczej roli pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego w tym znaczeniu, że pomoc społeczna ma za zadanie jedynie uzupełniać niedostatki (luki) ubezpieczenia społecznego i że optymalnie ukształtowane ubezpieczenie społeczne mogłoby całkowicie pozbawić pomoc społeczną znaczenia. W trzeciej części opracowania autor wskazuje niektóre czynniki wpływające na dynamikę i kierunki rozwoju pomocy społecznej, co w konsekwencji wpływa też na kształt ryzyka pomocy społecznej. Zwraca też uwagę, że obarczanie pomocy społecznej zadaniami dotyczącymi uzupełniania systemu zabezpieczenia społecznego o kompleksowe regulacje dotyczące na przykład wspierania rodziny (jak miało to miejsce Polsce z początkiem XXI wieku), obejmujące rozwiązania organizacyjne aż po przebudowę dotychczasowego systemu, nie rokuje powodzenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118356   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.123.7

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 103-116

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

424

Number of object content views in PDF format

430

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128853

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information