Object

Title: The need to change one of the paradigms of administrative law ; Potrzeba zmiany jednego z paradygmatów prawa administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The need to change one of the paradigms of administrative law  
Potrzeba zmiany jednego z paradygmatów prawa administracyjnego

Creator:

Majczak, Paweł

Subject and Keywords:

amendment of the code of administrative proceedings   application of penalties   social consciousness   paradigm   administrative-legal relationship  
świadomość społeczna   paradygmat   stosunek administracyjno-prawny   stosowanie kar   nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Description:

Thomas Kuhn’s publication entitled “The Structure of Scientific Revolutions” changed the perception of the nature of scientific progress. The author noticed that the analysis of science for its historical progress can rediscover a flexible research paradigm, namely the scheme of concepts, outcomes and procedures, which organizes subsequent scientific research. Papers devoted to the issues of public administration cannot oscillate only around the axis of administrative body. The position of an individual within administrative law, his or her legal protection, powers over administrative services should be tested as they could stand for a new paradigm in administrative studies. Initially, people who are administrated did not have any powers towards authority, which resulted in significant dissatisfaction with governance. Transformations of the ratio between citizen and state were associated with social changes, wars, worldview changes, etc. Today, there is a significant improvement of the ratio between citizen and state, which is certainly affected by the increasing level of the development of the state and the increasing level of public awareness among citizens.  

Publikacja Thomasa Kuhna pt. Struktura rewolucji naukowych zmieniła postrzeganie charakteru postępu naukowego. Autor zauważył, że analizując naukę pod kątem jej rozwoju historycznego, można odnaleźć pewien elastyczny wzorzec badawczy, mianowicie schemat pojęć, wyników i procedur, który organizuje późniejsze badania naukowe. Prace z zakresu administracji publicznej nie mogą oscylować jedynie wokół osi, jaką są podmioty administrujące. Badaniom należy poddać również zagadnienia miejsca jednostki w prawie administracyjnym, jej ochrony, uprawnień wobec aparatu administracyjnego, co może stanowić nowy paradygmat w naukach administracyjnych. Początkowo administrowani nie mieli prawie żadnych uprawnień wobec organów władzy. Doprowadziło to do znacznego niezadowolenia ludzi ze sprawowanych rządów. Przekształceniom stosunków między obywatelami a państwem towarzyszyły liczne przemiany społeczne, wojny, przeobrażenia światopoglądowe itp. Obecnie odnotowuje się znaczną poprawę sytuacji jednostki w stosunkach z władzą publiczną, na co wpływ ma niewątpliwie coraz wyższy poziom rozwoju państw oraz zwiększanie się poziomu świadomości społecznej obywateli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89521   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Paweł Majczak

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

360

Number of object content views in PDF format

472

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95060

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information