Object

Title: An outline of regulatory framework regarding capital buffers as instruments of realization of macro-prudential policy ; Zarys regulacji prawnej w przedmiocie buforów kapitałowych jako narzędzi realizacji celów polityki makroostrożnościowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

An outline of regulatory framework regarding capital buffers as instruments of realization of macro-prudential policy  
Zarys regulacji prawnej w przedmiocie buforów kapitałowych jako narzędzi realizacji celów polityki makroostrożnościowej

Creator:

Grodecka, Anna

Subject and Keywords:

capital buffers   macro-prudential policy   macro-prudential tools   countercyclical capital buffer   systemic risk  
polityka makroostrożnościowa   narzędzia makroostrożnościowe   ryzyko systemowe   bufory kapitałowe   bufor antycykliczny

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The purpose of this paper is to briefly present current regulatory framework which encompasses four new instruments of macro-prudential policy against efficiency of their application as tools of macro-prudential policy. The framework has been shaped initially by the Basel Committee on Banking Supervision in the form of guidelines included in Basel III that were further developed by provisions of Capital Requirements Directive IV (CRD IV) and Capital Requirements Regulation (CRR). Transposition of legal requirements into polish legislation was concluded by enactment of the Act on macro-prudential oversight of financial system and crisis management within financial system. The Act constituted a step forward in providing national authorities responsible for pursuing objectives of the macro-prudential policy with proper toolkit. Through an analysis of the regulatory framework and consequential obligations imposed onto institutions functioning within the financial system to maintain an additional amount of own funds as capital buffers carried out along with comparison between the current framework and concepts that underpinned it, the author performs an assessment of the regulatory framework highlighting advantages and pointing out concerns for future reference.  

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie pokrótce regulacji prawnej w odniesieniu do czterech nowych instrumentów makroostrożnościowych pod kątem ich przydatności do osiągnięcia celów polityki makroostrożnościowej. Konstrukcję regulacji prawnej w zakresie buforów kapitałowych oparto na wytycznych zawartych w Trzeciej Umowie Kapitałowej (dalej Bazylea III), a następnie poprzez przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE wdrożono do unijnego porządku prawnego. Transpozycja owych przepisów na grunt prawodawstwa polskiego mocą przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym stanowiła krok w kierunku wyposażenia organów prowadzących politykę makroostrożnościową, a w szczególności organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy, tj. Komitet Stabilności Finansowej, w instrumentarium dostosowane do celów formułowanych wobec polityki makroostrożnościowej. Analizując przepisy konstytuujące oraz precyzujące obowiązki instytucji funkcjonujących w systemie finansowym do utrzymywania dodatkowych kwot kapitału na potrzeby spełnienia wymogów buforowych, jednocześnie nawiązując do założeń leżących u podstaw konstrukcji prawnej poszczególnych buforów, autorka podejmuje próbę oceny obowiązującej w tym zakresie regulacji prawnej, wskazując jej zalety oraz niekorzystne elementy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89221   ISBN 978-83-65431-41-7

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 2)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Grodecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jan 10, 2018

Number of object content hits:

449

Number of object content views in PDF format

656

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94604

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information