Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2016 r., V KK 30/16

Creator:

Czerwińska, Dorota

Subject and Keywords:

zasada bezpośredniości   konwalidacja czynności procesowych   bezwzględne przyczyny odwoławcze   powtórzenie rozprawy głównej

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy zajął słuszne stanowisko, że nieobecność części członków składu orzekającego na fragmencie rozprawy głównej tylko wtedy stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą, gdy pod jego nieobecność przeprowadzono czynności dowodowe. Autorka zgadza się z powyższą tezą, jednak zwraca uwagę na pojawiającą się w uzasadnieniu postanowienia niepokojącą tendencję do relatywizowania bezwzględnych przyczyn odwoławczych z uwagi na relację popełnionych uchybień do interesów procesowych oskarżonego. W glosie przeanalizowano poglądy doktryny i judykatury na bezwzględną przyczynę odwoławczą w postaci nieobecności jednego z członków składu orzekającego na całej rozprawie. Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku, że rację ma Sąd Najwyższy, nie widząc konieczności powtarzania niektórych czynności procesowych (niebędących czynnościami dowodowymi) mimo zmiany składu orzekającego, nietrafne jest jednak podejmowanie choćby próby oceny przeprowadzonych pod nieobecność całego składu orzekającego czynności z perspektywy ich stosunku do interesów procesowych oskarżonego. Istota bezwzględnych przyczyn odwoławczych sprowadza się bowiem do ich niezależności od ewentualnego wpływu na treść orzeczenia; bez znaczenia przy ich stwierdzaniu pozostaje także co do zasady kierunek zaskarżenia orzeczenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dorota Czerwińska

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK