Object

Title: Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 KPC a realizacja zasady bezpośredniości – uwagi w kontekście nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. – część 2

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przeprowadzenie dowodu za pomocą środków porozumiewania się na odległość na zasadzie art. 235 § 2 KPC a realizacja zasady bezpośredniości – uwagi w kontekście nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. – część 2

Alternative title:

Taking evidence by using means of distance communication under the Article 235 § 2 CCP in relation to the directness principle – remarks in the light of the CCP amendment of 10 July 2015 – part 2

Creator:

Budniak-Rogala, Aleksandra

Subject and Keywords:

directness principle   remotely taken evidence   judicial assistance  
zasada bezpośredniości   dowód na odległość   pomoc sądowa

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

This paper constitutes an attempt to present comprehensive interpretation of the Article 235 of the Polish Code of Civil Procedure (CCP) in the light of the directness principle and by taking into account, in particular, modifications introduced by the Act of 10 July 2015 on Amending the Civil Code, Code of Civil Procedure and certain other acts (Dz.U. [Journal of Laws] item 1311), which entered into force on 8 September 2016. The paper has been divided into two parts. Preliminary remarks of the first part of the paper present the outcomes of the directness principle application in the course of civil proceedings, as stipulated in the Article 235 § 1 CCP in principio. Further, the paper discusses premises for taking evidence by the delegated judge or requested court pursuant to the Article 235 § 1 CCP as an exception to the said principle. Subsequently, the author comments taking evidence by using means of distance communication as provided for in the Article 235 § 2 CCP – both in the wording before and after the provisions of the abovementioned amendment entered into force. It is worth mentioning that by said amendment the Legislator deleted the second sentence of the Article 235 § 2 CCP, by which the adjudicating court was obliged to take this evidence in the presence of requested court or registrar of this court. In the author’s opinion this modification should be considered as a positive change. Same positive opinion should be given to the institution of taking evidence remotely. In the second part of the paper the author describes relations between admissibility of taking evidence by delegated judge or requested court (Article 235 § 1 CCP) and taking evidence remotely (Article 235 § 2 CCP) as well as between taking evidence outside the courthouse (Article 235 § 2 CCP) and conducting a remote hearing (Article 151 § 2 CCP). The paper also discusses the statutory delegation of power laid down in the Article 235 § 3 CCP. The performed analysis leads to the conclusion that taking evidence by using means of distance communication actually strengthens the execution of the directness principle in the civil procedure.  

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia kompleksowej wykładni regulacji z art. 235 KPC w kontekście realizacji zasady bezpośredniości ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 8.9.2016 r. Opracowanie zostało podzielone na dwie części. Na wstępie części pierwszej przedstawione zostały założenia związane z realizacją zasady bezpośredniości w postępowaniu cywilnym statuowanej w oparciu o regulację z art. 235 § 1 in principio KPC. Następnie omówiona została dopuszczalność przeprowadzenia dowodu przez sędziego wyznaczonego lub sąd wezwany na zasadzie art. 235 § 1 KPC jako wyjątek od przedmiotowej zasady. Na dalszym etapie rozważań odniesiono się do wymogów związanych z przeprowadzeniem dowodu przy użyciu środków porozumiewania się na odległość w myśl art. 235 § 2 KPC – w brzmieniu zarówno przed wejściem w życie przepisów powołanej nowelizacji, jak i po nim. Warto przy tym podkreślić, że na jej mocy ustawodawca skreślił zdanie 2 z art. 235 § 2 KPC, zgodnie z którym sąd orzekający przeprowadzał dowód w obecności sądu wezwanego lub referendarza sądowego w tym sądzie. Zdaniem autorki dokonaną zmianę należy ocenić pozytywnie – podobnie jak samą instytucję dowodu na odległość. W poniżej przedstawionej części drugiej artykułu zostały z kolei opisane relacje pomiędzy dopuszczalnością przeprowadzenia dowodu przez sędziego wyznaczonego lub sąd wezwany (art. 235 § 1 KPC) a możliwością przeprowadzenia dowodu na odległość (art. 235 § 2 KPC) oraz pomiędzy przeprowadzeniem dowodu poza siedzibą sądu (art. 235 § 2 KPC) a regulacją wprowadzającą rozprawę odmiejscowioną (art. 151 § 2 KPC). Omówiona została też delegacja ustawowa z art. 235 § 3 KPC. Przeprowadzone rozważania doprowadziły ostatecznie do wniosku, iż zastosowanie konstrukcji dowodu na odległość prowadzi do wzmocnienia realizacji zasady bezpośredniości w postępowaniu cywilnym.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124397   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 3 s. 18-23

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 17, 2023

In our library since:

Apr 29, 2021

Number of object content hits:

533

Number of object content views in PDF format

538

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134773

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information