Object

Title: The issue of gender stereotypes in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ; Zagadnienie stereotypów płci w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The issue of gender stereotypes in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  
Zagadnienie stereotypów płci w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)

Creator:

Frańczak, Olga

Subject and Keywords:

gender   social roles   Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women   gender stereotypes   indirect discrimination   CEDAW   direct discrimination  
dyskryminacja bezpośrednia   stereotyp płci   dyskryminacja pośrednia   CEDAW   Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet   gender   role społeczne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article deals with the obligation to eradicate gender stereotypes stipulated in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. The problem of gender stereotypes is rarely analysed in the legal literature and the role of law in forming public opinions is underestimated. Legal rules influence social views and can shape them accordingly over time. CEDAW is not the only act which deals with the issue of gender stereotypes but it deserves special attention because of the special position of the United Nations and the importance that was given to the issue of stereotypes. The article presents the circumstances of creating the Convention, as well as indicates the documents preceding it. It also describes the reservations made by states to show the specificity of the document as well as how much controversy arose around the issue. The article also includes the introduction to the entire content of the Convention and the analysis of the provisions on gender stereotypes. The obligation to eradicate gender stereotypes is shown in the context of the content of the entire Convention as well. Moreover, the obligation in question is shown in the broader context of the obligation to combat discrimination against women.  

Artykuł poświęcony jest obowiązkowi zwalczania stereotypów płci nałożonemu na państwa na mocy Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Problem stereotypów płci jest tematem rzadko poruszanym w literaturze prawniczej, a rola aktów prawnych w procesie kształtowania postaw społecznych jest niedoceniana. Należy jednak pamiętać, iż prawo odgrywa bardzo istotną rolę w formowaniu zachowań. Zakazy i nakazy zawarte w ustawodawstwie przenikają do świadomości społecznej, kształtując ją. CEDAW nie jest jedynym dokumentem traktującym o stereotypach płci, jednak ze względu na powagę Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz znaczenie, jakie przypisano tej kwestii, zasługuje na szczególną uwagę. Artykuł przedstawia okoliczności powstania Konwencji, wskazując jednocześnie dokumenty poprzedzające jej stworzenie. Proces przystępowania państw do CEDAW oraz zgłaszania przez nie zastrzeżeń został omówiony, by pokazać specyfikę dokumentu oraz kontrowersje, jakie wzbudzało przedmiotowe zagadnienie. Praca zawiera także przegląd treści Konwencji oraz analizę przepisów pod kątem obowiązku zwalczania stereotypów płci. Zagadnienie to zostało ukazane w szerszym kontekście obowiązku zwalczania dyskryminacji kobiet.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79307   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Olga Frańczak

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

1 317

Number of object content views in PDF format

1627

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83870

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information