Object

Title: The certainty of legal status the individual in the democratic state of law ; Pewność sytuacji jednostki w demokratycznym państwie prawnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The certainty of legal status the individual in the democratic state of law  
Pewność sytuacji jednostki w demokratycznym państwie prawnym

Creator:

Tabernacka, Magdalena

Subject and Keywords:

participation   democracy state of law   authority   reliability of a legally established order  
demokratyczne państwo prawne   partycypacja   bezpieczeństwo prawne   władza

Abstract:

The standard of legal security that an individual is provided within a state appears to essentially turn on the certainty of his or her legal status. Therefore, where the public governance bodies operate in the reality ruled by the principle of the separation of the three powers it is their responsibility not to extend the range of the power vested in each of them individually or promote an instrumentalisation of law. One of the axiological foundations of the democratic state of law is that of the state respecting its citizens, which results in the actual use of consultation instruments, participatory instruments and consensual instruments – inclusive of mediation, in the making and enforcing of the laws. In addition to the basic characteristics shared by the model of the democratic state of law and the model founded on the correct standard of legal security (the certainty of one’s status) enjoyed by an individual within the state, the latter comprises a range of other elements: material and formal guarantees of social and economic pluralism; legal guarantees of the stability of the citizens’ legal status in the economic context; and normative and factual instruments which enable to keep the executive sphere and the judiciary apart from political influences.  

Kluczową kwestią dla standardu bezpieczeństwa prawnego jednostki w państwie jest pewność jej sytuacji prawnej, co oznacza dla organów władz publicznych działających w warunkach zasady trójpodziału władzy obowiązek powstrzymania się od rozszerzania zakresu swojej władzy i instrumentalizacji prawa. Szacunek państwa do obywateli stanowi jedną z aksjologicznych podstaw demokratycznego państwa prawnego, czego konsekwencją jest faktyczne działanie instrumentów konsultacyjnych, partycypacyjnych i konsensualnych – w tym mediacji, w procesach stanowienia i stosowania prawa. W modelu prawidłowego standardu bezpieczeństwa prawnego (pewności sytuacji) jednostki w państwie obok zasadniczych cech modelu demokratycznego państwa prawnego wyróżnić należy takie elementy, jak: materialne i formalne gwarancje pluralizmu społecznego i gospodarczego oraz prawne gwarancje dla stabilności sytuacji prawnej obywateli w wymiarze ekonomicznym oraz normatywne i faktyczne instrumenty umożliwiające odseparowanie sfery wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości od wpływów politycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79119   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Tabernacka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

602

Number of object content views in PDF format

812

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82637

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information