Object

Title: Globalny wymiar Europy – nowe zasady współpracy finansowej Unii Europejskiej z państwami sąsiedzkimi w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Globalny wymiar Europy – nowe zasady współpracy finansowej Unii Europejskiej z państwami sąsiedzkimi w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Alternative title:

Global Europe: new principles of financial cooperation between the EU and its neighbours within the framework of the European Neighbourhood Policy

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 129

Creator:

Kalicka-Mikołajczyk, Adriana

ORCID:

0000-0002-1250-5052

Subject and Keywords:

European Union   European Neighbourhood Policy   financial cooperation   European Neighbourhood Instrument   neighbourhood   Development and International Cooperation Instrument  
Unia Europejska   Europejska Polityka Sąsiedztwa   współpraca finansowa   Europejski Instrument Sąsiedztwa   Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

Abstract:

In 2018, the Commission carried out an impact assessment covering the external action heading “Global Europe” under the 2014–2020 Multiannual Financial Framework focusing on the major changes proposed for external action, including combining several instruments into one, but of a wider scope. The analysis concluded that most of the hitherto functioning external financing mechanisms could be merged into one instrument with a global reach. As noted by the Commission, the current structure of the external financing instruments has been too complex. Connecting a number of instruments into a single broad one would provide an opportunity to rationalise their management and oversight systems and to reduce the administrative burden for all stakeholders. Having a simplified oversight system would allow the relevant institutions to have a better, more comprehensive view of the EU’s external expenditure. A broad instrument would provide a more geographically and thematically comprehensive approach, facilitating the implementation of different policies in a trans-regional, multi-sectoral and global way. The EU would facilitate coherent responses and synergies, breaking down thematic and geographic silos. For these reasons, on 9 September 2021, the EU established the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument. The main objective of this paper is to present the objectives, principles, and mechanism of financial cooperation between the EU and its neighbouring states within the framework of the European Neighbourhood Policy from 2007 until now. This will allow to answer the question regarding the main similarities and differences occurring within the European Neighbourhood Policy during the last 15 years.  

W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła ocenę skutków obejmującą działania zewnętrzne w ramach działu „Globalny wymiar Europy”, zawartego w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020, koncentrując się na głównych zmianach proponowanych w zakresie działań zewnętrznych, w tym na połączeniu kilku instrumentów w jeden, ale o szerszych ramach. Na podstawie analizy stwierdzono bowiem, że większość z dotychczas funkcjonujących instrumentów finansowania zewnętrznego Unii Europejskiej można by połączyć w jeden instrument o zasięgu ogólnoświatowym. Zgodnie z tym, co odnotowała Komisja, obecna struktura instrumentów finansowania zewnętrznego była zbyt złożona. Połączenie wielu instrumentów w jeden szeroki zapewniłoby możliwość racjonalizacji ich systemów zarządzania i nadzoru, a tym samym zmniejszenie obciążenia administracyjnego nałożonego na zainteresowane strony. Wdrożenie uproszczonego systemu nadzoru umożliwiłoby również właściwym instytucjom lepsze, bardziej kompleksowe spojrzenie na wydatki zewnętrzne UE. Szeroki instrument zapewniłby bardziej kompleksowe pod względem geograficznym i tematycznym podejście, ułatwiając tym samym wdrożenie różnych polityk na poziomie transregionalnym, wielosektorowym i globalnym. Ponadto dzięki połączeniu kilku instrumentów UE mogłaby ułatwić synergię oraz podejmowanie spójnych działań, przełamując schematyczne podejścia tematyczne i geograficzne. Z tych powodów 9 września 2021 roku ustanowiony został Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej. Głównym zadaniem artykułu jest przedstawienie celów, zasad i mechanizmów współpracy finansowej między Unią Europejską a państwami sąsiedzkimi w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa od 2007 roku do chwili obecnej. Pozwoli to na udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące podobieństw oraz różnic występujących w jej ramach w ostatnich piętnastu latach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136332   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.129.3

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666 ; No 4130.

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Feb 2, 2023

Number of object content hits:

14

Number of object content views in PDF format

17

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146094

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information