Object

Title: Europejska Polityka Sąsiedztwa : konstrukcja i charakter prawny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Europejska Polityka Sąsiedztwa : konstrukcja i charakter prawny

Alternative title:

The European Neighbourhood Policy : the legal structure and the legal nature

Creator:

Kalicka-Mikołajczyk, Adriana

ORCID:

0000-0002-1250-5052

Subject and Keywords:

European Neighbourhood Policy   European Union   art. 8 TEU   EU values   coherence   Eastern Partnership   association agreement   action plan  
Europejska Polityka Sąsiedztwa   Unia Europejska   artykuł 8 TUE   wartości   spójność   Partnerstwo Wschodnie   umowa stowarzyszeniowa   plan działania

Abstract:

This publication is devoted to the legal structure and the legal nature of the European Neighbourhood Policy (ENP). The analysis of those issues is the aim of the deliberations contained in the present work, and thus delineates their extent. This is going to allow, as a consequence, for the description of further defining traits of the entire mechanism of the ENP’s functioning, with said mechanism understood here as a collection of instruments for the operation of this policy. There is a hypothesis adopted in this work that the ENP was accorded a special legal structure, on the basis of the instruments concluded and adopted within the framework of this policy, and said structure directly affects its legal nature. The legal basis of the ENP is Article 8 TEU. According to paragraph 1 thereunder, “the Union shall develop a special relationship with neighbouring countries, aiming to establish an area of prosperity and good neighbourliness, founded on the values of the Union and characterised by close and peaceful relations based on cooperation”. The aim of such cooperation is to develop a “special relationship” between the EU and neighbouring countries, that are to be “close, peaceful and based on cooperation”, causing “an area of prosperity of good neighbourliness to be established”. However, and this must be greatly stressed, there is no answer under the provisions of this Article to the question of which instruments are to be used to achieve that aim. The general interpretative guidance is contained within the provisions of paragraph 2, pursuant to which a competence was conferred on the Union, in that it may conclude “specific agreements” with the neighbouring countries, on such a condition that the EU “may” and not “must” conclude an international agreement of that type with a neighbouring country. This means that the EU was allowed a right to choose the form of a given instrument(s), with which the achievement of the aim of cooperation with neighbouring countries provided for under paragraph 1 would occur. Therefore, the issue of an answer to the question of instrument(s) with the help of which is this policy implemented is left unresolved. And, among other things, this is the question to which this monograph is to give an answer.  

Publikacja poświęcona jest konstrukcji prawnej i charakterowi prawnemu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). Zbadanie tych zagadnień jest celem rozważań zawartych w prezentowanym opracowaniu i wyznacza ich zakres. Pozwoli to w konsekwencji na określenie dalszych cech charakterystycznych dla całego mechanizmu funkcjonowania EPS, rozumianego jako zespół instrumentów działania tej polityki. W pracy przyjęto hipotezę, iż na podstawie zawieranych i przyjmowanych w ramach tej polityki instrumentów EPS nadano szczególną konstrukcję prawną, która bezpośrednio wpływa na jej charakter prawny. Podstawą prawną EPS jest art. 8 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami ustępu 1 „Unia rozwija szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii i charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy”. Celem współpracy jest ustanowienie „szczególnych stosunków” pomiędzy UE i państwami sąsiedzkimi, które mają być „bliskie i pokojowe oraz oparte na współpracy” i mają doprowadzić do „utworzenia przestrzeni i dobrobytu”. Podkreślić należy, iż tak ogólna i elastyczna formuła pozwala zainteresowanym podmiotom dowolnie kształtować relacje pomiędzy sobą, biorąc pod uwagę wzajemną wizję przyszłych relacji oraz stosowaną przez UE na arenie międzynarodowej zasadę zróżnicowania. Jednakże, co należy wyraźnie podkreślić, w postanowieniach niniejszego artykułu nie znajdziemy odpowiedzi, za pomocą jakich instrumentów ten cel zrealizować. Ogólną wskazówkę interpretacyjną zawierają postanowienia ustępu 2, na podstawie których przyznano Unii Europejskiej kompetencję do zawierania „specjalnych umów” z państwami sąsiedzkimi, z tym jednak zastrzeżeniem, iż dla realizacji powyższego celu Unia Europejska „może”, a nie „musi” zawrzeć z państwem sąsiedzkim tego typu umowę międzynarodową. Oznacza to iż UE pozostawione zostało prawo wyboru formy instrumentu/instrumentów, z pomocą którego/których nastąpi realizacja celu współpracy z państwami sąsiedzkimi określona w ustępie 1. Kwestią zatem otwartą pozostaje odpowiedź na pytanie, za pomocą jakiego instrumentu/jakich instrumentów polityka ta jest realizowana. I między innymi na to pytanie niniejsza monografia ma udzielić odpowiedź.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuźniar, Dagmara. Rec.   Ryszka, Joanna. Rec.

Date issued:

2021

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121541   ISBN 978-83-66601-28-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-29-1 (online)

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 172)

Rights holder:

Copyright by Adriana Kalicka-Mikołajczyk

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2023

In our library since:

Feb 1, 2021

Number of object content hits:

1 305

Number of object content views in PDF format

1345

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/130259

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information