Object

Title: Wpływ nowych technologii na komunikację z użytkownikami bibliotek uczelni publicznych (na przykładzie bibliotek Wrocławia)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ nowych technologii na komunikację z użytkownikami bibliotek uczelni publicznych (na przykładzie bibliotek Wrocławia)

Creator:

Kardela, Dariusz

ORCID:

0000-0002-9600-6217

Subject and Keywords:

academic libraries   Web 2.0   Library 2.0   new technologies   electronic communication   information and communication technologies (ICT)   Wroclaw   social media   instant messenger   SARS-CoV-2  
biblioteki akademickie   Internet 2.0   Biblioteka 2.0   nowe technologie   komunikacja elektroniczna   technologie teleinformatyczne   Wroclaw   media społecznościowe   komunikatory internetowe   SARS-CoV-2

Abstract:

The dissertation presents communication channels based on the new technologies and second-generation network tools used by academic libraries in Poland and around the world. In addition to the literature review, examples from the libraries are presented. Foreign libraries most often used: e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, chat (including Messenger), and to a lesser extent: blogs, chat-bots, complete platforms, QR codes, Augmented Reality and Internet of Things. Polish libraries are mainly focused on e-mail, contact forms and Facebook, nevertheless the examples of using most of the available communication channels are given. The detailed analysis which concerned the public libraries of universities in Wroclaw has been supplemented with the quality review of used tools and solutions (from years 2019–2021). They confirmed that the SARS-CoV-2 pandemic accelerated the development of communication via the Internet, but the libraries do not use the full communication potential offered by new technologies, including Web 2.0. The websites of the analysed libraries were compared in terms of communication with users. The libraries of the University of Wroclaw (UWr) and Wroclaw University of Science and Technology (PWr) ranked the best, and at the same time offered the most communication channels. In both cases, however, there were problems with their topicality, availability and quality. Almost all libraries had a profile on Facebook, and some also on Instagram, and it was these social media that engaged users. The best in this regard were the libraries of the University of Wroclaw and the Medical University (UM), operating in accordance with the previously developed strategy. During the pandemic, the most content on the collections and services of the library and external institutions offering webinars and training was added in social media, and before the epidemic, the entries concerned mainly events organized by libraries. Research using the secret client method has shown that electronic communication functions the worst in the UWr library, which, out of numerous tools, sent users to contact by e-mail, and in the University of Physical Education (AWF) library, where messages often remained not answered. The other libraries performed well or very well. Representative material from user surveys was collected only in 4 libraries: UWr, PWr, UP and UE. The respondents expected direct contact as well as electronic contact. They rated the electronic communication of libraries as average, suggesting a smaller number of communication channels, but of higher quality and faster response time. A similar approach was presented during the interviews with the people managing the libraries, who combined the development of electronic communication with the raising of standards. The respondents and interviewees did not show much interest in Augmented Reality and Internet of Things, except for the users of the Wroclaw University of Science and Technology library. An analysis of the communication activity of Wroclaw libraries of public universities allows to address the local situation into a nationwide scale. The study provided information on what kind of communication channels and how they were used to improve the quality of work of Polish academic libraries. The analysis also shows how to use them more effectively in the future.  

W dysertacji przedstawiono kanały komunikacji oparte na nowych technologiach i narzędziach sieci drugiej generacji stosowane przez biblioteki akademickie w Polsce i na świecie. Obok przeglądu literatury zaprezentowano przykłady z książnic. W bibliotekach zagranicznych najchętniej wykorzystywano: pocztę e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, chat (w tym Messenger), a w mniejszym stopniu blogi, chatboty, platformy kompletne, kody QR, Rozszerzoną Rzeczywistość i Internet Rzeczy. Biblioteki polskie nastawione są głównie na pocztę elektroniczną, formularze kontaktowe i Facebooka, jednak podano przykłady wykorzystania większości z dostępnych kanałów komunikacji. Szczegółowa analiza dotyczyła bibliotek publicznych uczelni Wrocławia, którą rozwinięto o badanie jakości wykorzystywanych rozwiązań i narzędzi (z lat 2019–2021). Potwierdzono w nich, że pandemia SARS-CoV-2 przyspieszyła rozwój komunikacji za pośrednictwem Internetu, jednak książnice nie wykorzystują pełnego potencjału komunikacyjnego oferowanego przez nowe technologie, w tym Web 2.0. Porównano strony WWW badanych bibliotek pod kątem komunikacji z użytkownikami. Najlepiej wypadły biblioteki UWr i PWr, które jednocześnie oferowały najwięcej kanałów komunikacji – w obu przypadkach odnotowano jednak problemy z ich aktualnością, dostępnością i jakością. Prawie wszystkie biblioteki miały profil na Facebooku, a część również na Instagramie i to te media społecznościowe angażowały użytkowników. Najlepiej pod tym względem wypadły biblioteka UWr i UM, działające zgodnie z wcześniej opracowaną strategią. Podczas pandemii dodawano w social mediach najwięcej treści dotyczących kolekcji i usług biblioteki oraz instytucji zewnętrznych oferujących webinaria i szkolenia, a przed epidemią wpisy dotyczyły głównie wydarzeń organizowanych przez biblioteki. Badania metodą secret client wskazały, że komunikacja elektroniczna najgorzej funkcjonuje w bibliotece UWr, która z licznych narzędzi odsyłała użytkowników do kontaktu pocztą elektroniczną oraz w bibliotece AWF, gdzie często nie odpowiadano na przesłane wiadomości. Pozostałe biblioteki wypadły dobrze lub bardzo dobrze. Materiał reprezentatywny z badań ankietowych użytkowników zebrano jedynie w 4 bibliotekach: UWr, PWr, UP i UE. Respondenci oczekiwali kontaktu bezpośredniego na równi z elektronicznym. Ocenili komunikację elektroniczną bibliotek jako przeciętną, sugerując mniejszą liczbę kanałów ko-munikacji, jednak o większej jakości i szybszym czasie reakcji. Podobne podejście prezentowały pod-czas wywiadów osoby kierujące danymi bibliotekami, które rozwój komunikacji elektronicznej łączyły z podnoszeniem standardów. Ankietowani i rozmówcy nie wykazali większego zainteresowania Roz-szerzoną Rzeczywistością i Internetem Rzeczy, za wyjątkiem użytkowników biblioteki PWr. Analiza działalności komunikacyjnej wrocławskich bibliotek uczelni publicznych pozwala na przełożenie sytuacji lokalnej na skalę ogólnokrajową. Badanie dostarczyło informacji na temat tego, z jakich kanałów komunikacji i w jaki sposób korzystały polskie książnice akademickie dla podnoszenia jakości swojej pracy oraz jak skuteczniej stosować je w przyszłości.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor

Degree discipline:

communication and media studies  
nauki o komunikacji społecznej i mediach

Degree grantor:

University of Wroclaw. Faculty of Philology  
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Filologiczny

Contributor:

Staniów, Bogumiła. Promotor

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

electronic document  
rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Extent:

15 MB

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135893

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dariusz Kardela

Autor opisu:

KM

Object collections:

Last modified:

Dec 19, 2022

In our library since:

Dec 16, 2022

Number of object content hits:

102

Number of object content views in PDF format

102

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145699

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information