Object

Title: Uwagi dotyczące ewolucji regulacji prawnych związanych z ochroną zabytków archeologicznych w świetle działalności poszukiwaczy zabytków w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uwagi dotyczące ewolucji regulacji prawnych związanych z ochroną zabytków archeologicznych w świetle działalności poszukiwaczy zabytków w Polsce

Alternative title:

Remarks on the development of legal regulations related to the protection of archaeological monuments regarding the activity of monument hunters in Poland

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 1

Creator:

Pacek, Martyna

ORCID:

0000-0002-2606-8885

Subject and Keywords:

historicalevolution of the regulation on searching for monuments   search for monuments   monument hunters   protection of monuments   archaeologist   the act on theprotection and care of monuments   obligations and rights   trade in monuments   application for a permitto search for monuments   application for permission to conduct archaeological research  
poszukiwanie zabytków   zabytek archeologiczny   poszukiwacze zabytków   archeolog   ochrona zabytków   ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami   obrót zabytkami   wniosek o pozwolenie na poszukiwania zabytków   wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych   historyczna ewolucja uregulowania dotyczącego poszukiwania zabytków

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Amateurs’ search for monuments is becoming more and more popular. However, the enforcement of the regulations on the protection of monuments is not a priority. Searching for monuments with the use of electronic and technical devices as well as diving equipment by amateurs gained popularity mainly in the 1990s. Legal solutions in this matter are strongly related to the evolution of society and the development of technology. The concept of searching for monuments is relatively new in Polish legislation. However, it is possible to trace the evolution of the approach to defining a monument and issues related to finding a monument, which preceded and led to the development of a separate category, which is the search for archeological monuments and artifacts. Archaeologist is a regulated profession. The requirements for those conducting archaeological research are high and may ensure appropriate treatment of the monument and the context of its finding. The regulations grants extensive powers to monument hunters although they do not have any formal education. In addition, if the application for a permit to search for monuments is correctly submitted, the conservation services have no grounds for refusal. Archaeological monuments are the property of the State Treasury. The prospectors contribute to stimulating the illegal trade in monuments (including archaeological ones) and it is not an incidental practice.  

Poszukiwanie zabytków dokonywane przez amatorów staje się coraz popularniejsze. Egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków nie jest jednak priorytetem. Poszukiwanie zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych, technicznych, jak również sprzętu do nurkowania dokonywane przez amatorów zdobyło popularność głównie w latach 90. XX w. Rozwiązania prawne w tej kwestii są silnie związane z ewolucją społeczeństwa i rozwojem technologii. W polskim ustawodawstwie pojęcie poszukiwania zabytków jest relatywnie nowe. Można jednak prześledzić ewolucję podejścia do definiowania zabytku i kwestii związanych ze znalezieniem zabytku, co poprzedzało i prowadziło do wykształcenia się odrębnej kategorii, jaką jest poszukiwanie zabytków. Archeolog to zawód regulowany, a wymagania stawiane osobom prowadzącym badania archeologiczne są wysokie i mogą zapewniać odpowiednie potraktowanie zabytku i kontekstu jego odnalezienia. Przepisy przyznają szerokie uprawnienia poszukiwaczom, choć nie mają oni żadnego formalnego wykształcenia. Dodatkowo, jeżeli wniosek o pozwolenie na poszukiwanie zabytków zostanie prawidłowo złożony, służby konserwatorskie nie mają podstaw do odmowy. Zabytki archeologiczne są własnością Skarbu Państwa. Poszukiwacze przyczyniają się do stymulowania nielegalnego obrotu zabytkami (też archeologicznymi) i nie jest to proceder incydentalny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kornobis-Romanowska, Dagmara. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133809   doi:10.34616/144226       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 19, 2022

In our library since:

May 19, 2022

Number of object content hits:

53

Number of object content views in PDF format

60

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144226

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information