Object

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Dirty Hands” versus „Clean Models”, czyli o potrzebie międzydyscyplinarnych badań w ekonomii i socjologii. Nowe imperatywy badawcze w naukach społecznych

Alternative title:

“Dirty Hands” versus “Clean Models”: The need for interdisciplinary research in economics and sociology.New research imperatives in social science

Creator:

Morawska, Wiktoria

ORCID:

0000-0002-4043-5290

Subject and Keywords:

economic sociology   globalization   sub-discipline   science   interdisciplinarity  
socjologia ekonomiczna   globalizacja   nauka   subdyscypliny   interdyscyplinarność   nurty heterodoksyjne

Abstract:

The aim of the article is to present new challenges of sociology and economics — entangled in the context of globalization, market segmentation, and the so-called consumer society. The effect of these changes is the need to make interdisciplinary exploration of new research areas an imperative. The article contains a cross-sectional, historical outline of economic sociology and the reasons for the development of the heterodoxic currents of economics. This applies to the critical analysis of economy and the problems of its polarization according to S. Sassen, the theory of social rooting of the economy by M. Granovetter, sociology of economy at Harvard University, models of W. Morawski, or the “dirty hands” and “clean” models of P. Hirsch, S. Michaels, and R.Friedman. The most important value is demonstrating the need for interdisciplinarity in modern economics and redefining the position of disciplines with low social prestige; including them in the mainstream research. It became crucial to reject the discourse on generating and defining discipline boundaries. The imperative adopted in this way results from the belief that contemporary reality requires not only an economic analysis, but also the metaphorical “joining of forces” within humanities, social, as well as hard sciences.  
Celem artykułu jest wskazanie nowych wyzwań socjologii i ekonomii — uwikłanych w kontekst zjawisk globalizacji, segmentacji rynku i „społeczeństwa konsumentów”. Efektem tych przemian jest potrzeba postawienia imperatywu interdyscyplinarnego eksplorowania nowych obszarów badawczych. Artykuł zawiera przekrojowy rys historyczny socjologii ekonomicznej oraz asumptów do rozwoju heterodoksyjnych nurtów ekonomii. Dotyczy to krytycznej analizy gospodarki i problemów jej polaryzacji według S. Sassen, teorii społecznego zakorzenienia gospodarki M. Granovettera, socjologii gospodarki na Uniwersytecie Harvarda, modeli W. Morawskiego, czy tez o „brudnych łapach” i „czystych modelach” P. Hirscha, S. Michaelsa i R. Friedmana.Największą wartością jest wykazanie potrzeby interdyscyplinarności współczesnej ekonomii i redefiniowania pozycji dyscyplin o niskim prestiżu społecznym, włączając je do głównego nurtu badawczego. Kluczowe stało się odrzucenie dyskursu generowania i określania granic dyscyplin. Tak przyjęty imperatyw wynika z przekonania, że współczesna rzeczywistość wymaga nie tylko analizy ekonomicznej, lecz także metaforycznego „połączenia sił” w ramach nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131011

DOI:

10.19195/1733-5779.36.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol   eng

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 36, 2021, s. 59-68

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Oct 7, 2021

In our library since:

Oct 6, 2021

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141681

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information