Object

Title: Contracts of disposal of intellectual property rights under Ukrainian legislation ; Dogovori ŝodo rozporâdžennâ majnovimi pravami ìntelektual′noї vlasnostì za zakonodavstvom Ukraїni

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Contracts of disposal of intellectual property rights under Ukrainian legislation   Dogovori ŝodo rozporâdžennâ majnovimi pravami ìntelektual′noї vlasnostì za zakonodavstvom Ukraїni

Alternative title:

Umowy zbycia praw majątkowych własności intelektualnej zgodnie z prawem Ukrainy

Creator:

Âvors′ ka, Oleksandra

Subject and Keywords:

licence contract   licence   copyright contract   intellectual property rights  
umowa licencyjna   licencja   umowa autorska   prawo własności intelektualnej

Description:

Tekst w jęz. ukr., streszcz. w jęz. pol. i ang.

Abstract:

This article deals with the types of contracts of disposal of intellectual property rights under Ukrainian legislation. Their legal regulation is performed by the Civil Code of Ukraine Chapter 75 and by acts of specific legislation. The legislative list of such agreements is inexhaustive. Based on the principle of freedom of contract, participants in civil relations may conclude another contract that does not provide acts of civil law but meets the general principles.The license for using the object of intellectual property is specified among the types of contracts of disposal of intellectual property rights. The licence, as permission to use the facility, is not a contract and can be designed as a separate document or can be a part of a licence contract. Giving the user licences of property rights is a unilateral transaction, under which he has appropriate permissions. Licence contract is a universal legal ground use of intellectual property rights.Intellectual property rights may be pledged or be a contribution to the authorized capital of entities. In this case, the using shall be in accordance with pledge and corporate law with considering the requirements of specific legislation in the field of intellectual property.The author's classification of contracts has been suggested under which the disposal of intellectual property rights can be carried out: 1 according to the legal outcome: contracts aimed at creation by request and using intellectual property; contracts of using objectsof intellectual property; contracts of using objects of intellectual property rights; contract of management of intellectual property rights; an institutional contract aimed at creating intellectual property, distribution of intellectual property rights, using of a created object. 2 according to the functional purpose of the contract in the mechanism of using objects of= intellectual property and rights to them: main contracts based on which the transfer occurs in the using of object of intellectual property or proprietary rights corresponding to such objects; additional which regulates relations that preceded the creation of the appropriate object or supplement the main one. 3 according to the legislative regulation certainty, orderliness in the legislation: named contracts e.g. licence contract, contract of the transfer of exclusive intellectual property rights, etc.; unnamed contract contract of the transmission and use of know-how.The features of transferring the intellectual property rights on different objects based on their ability to work, specific features, terms of their effect and the requirements for patenting have been researched.  

Artykuł poświęcony jest rodzajom umów zbycia praw własności intelektualnej zgodnie z prawem Ukrainy. Normy prawne dotyczące tej kwestii zostały zawarte w kodeksie cywilnymUkrainy rozdział 75 i w ustawodawstwie szczególnym. Lista prawna takich umów jest niewyczerpana. Uczestnicy stosunków cywilnych kierując się zasadą swobody zawarcia umów, mogą zawierać inne umowy nieprzewidziane w aktach prawa cywilnego, ale spełniające zasady ogólne.Wśród rodzajów umów zbycia praw własności intelektualnej przewidziano także licencję na korzystanie z dóbr intelektualnych. Licencja jako zezwolenie na korzystanie z obiektu własności intelektualnej nie jest umową i może być zaprojektowana jako osobny dokument lub może stanowić część umowy licencyjnej. Udzielanie licencjobiorcom praw własności jest jednostronną transakcją, która przewiduje przekazanie odpowiednich uprawnień. Umowa licencyjna jest uniwersalną podstawą prawną wykorzystania praw własności intelektualnej.Prawa własności intelektualnej mogą być zastawione lub wnoszone do kapitału docelowego osób prawnych. W takim przypadku przestrzegane powinno być prawo zastawy oraz prawo spółek z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach dotyczących własności intelektualnej.W artykule przedstawiono własną klasyfikację rodzajów umów zbycia praw własności intelektualnej. Po pierwsze, skupiono się na skutkach prawnych: będą to umowy mające na celu utworzenie na żądanie i korzystanie z własności intelektualnej; umowy przewidujące korzystanie z dóbr intelektualnych; umowy przewidujące wykorzystanie praw własności intelektualnej; umowy o zarządzaniu prawami majątkowymi własności intelektualnej; umowy instytucjonalne, których celem jest tworzenie dóbr intelektualnych oraz ich wykorzystanie, a także podział praw majątkowych własności intelektualnej. Po drugie, zgodnie z celem funkcjonalnym umowy w dziedzinie mechanizmów wykorzystywania dóbr własności intelektualnej i praw do nich wyróżniono: umowy podstawowe, które przewidują przeniesienie praw wykorzystania dobra intelektualnego lub praw majątkowych odpowiadających tym celom; dodatkowe, które regulują stosunki i poprzedzają utworzenie odpowiedniego przedmiotu praw intelektualnych lub uzupełniają umowy podstawowe. Po trzecie, zgodnie z poziomem konsolidacji uregulowaniu w ustawodawstwie wskazano na: umowy z nazwą np. umowa licencyjna, umowa przeniesienia wyłącznych praw własności intelektualnej itp.; umowy bez nazwy umowa o przekazanie i wykorzystywanie know-how.Zbadane również zostały szczegóły dotyczące przeniesienia praw własności intelektualnej do różnych przedmiotów w oparciu o ich zdolność do realizacji, konkretne cechy, warunki ich oddziaływania, wymogi dotyczące patentowania.

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Burdìn, Volodimir. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121626   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2017, 8, s. 153-163

Is part of:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

May 8, 2023

In our library since:

Feb 11, 2021

Number of object content hits:

720

Number of object content views in PDF format

725

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132259

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information