Object

Title: Wykorzystanie szkół i uniwersytetów do celów militarnych w konfliktach zbrojnych – potrzeba działania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykorzystanie szkół i uniwersytetów do celów militarnych w konfliktach zbrojnych – potrzeba działania

Alternative title:

The use of schools and universities for military purposes in armed conflicts – the need for action

Creator:

Nowakowska-Małusecka, Joanna

ORCID:

0000-0003-2671-8507

Subject and Keywords:

the right to education   civil objects   the protection of cultural property   Lucens Guidelines   Safe Schools Declaration  
prawo do nauki   obiekty cywilne   ochrona dóbr kultury   wyczyczne z Lucens   deklaracja w sprawie bezpieczeństwa szkół

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The issues relate to the relationship between the right to education, as one of the fundamental human rights which is not subject to derogation, and to not only attacking schools and other educational and scientific units but also their usage for military purposes by both state armed forces and non-government military groups. Both the provisions of the basic acts of international human rights law on ensuring the right to education for everyone, and the regulation of international humanitarian law are of great importance to this issue. The Geneva Conventions on the Protection of Victims of War clearly impose an obligation on parties to armed conflicts to provide, in particular, children under 15 years of age with conditions in which education and upbringing following tradition are possible. Education should not be interrupted just because an armed conflict is ongoing, as it is essential especially in this tough and exceptional situation. To this end, and to ensure children and students’ safety, all facilities intended for education and study should be protected against attacks. What is more, because of the frequent violations and the use of educational and scientific facilities for military purposes, the international community has taken the position of an undertaking, a political instrument, of such actions which would limit both attacks on schools and universities and using them for military purposes. This is to be ensured through the implementation of the Lucens Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict and the Safe Schools Declaration, which was accepted by most UN Member States.  

Przedstawiona problematyka dotyczy kwestii relacji prawa do nauki jako jednego z podstawowych praw człowieka, niepodlegającego derogowaniu, do - powszechnego w konfliktach zbrojnych - nie tylko atakowania szkół i innych jednostek oświatowych oraz naukowych, ale także ich wykorzystywania w celach wojskowych tak przez państwowe siły zbrojne, jak i nierządowe grupy militarne. Ogromne znaczenie dla omawianego zagadnienia mają zarówno postanowienia podstawowych aktów międzynarodowego prawa praw człowieka w zakresie zapewnienia każdemu prawa do nauki, jak i regulacje w tym zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny w sposób jednoznaczny nakładają na strony konfliktów zbrojnych obowiązek zapewnienia zwłaszcza dzieciom poniżej 15. roku życia takich warunków, w których nauka i wychowanie zgodnie z tradycjami są możliwe. Nauka nie powinna być przerwana tylko dlatego, że trwa konflikt zbrojny, bowiem właśnie w tej niezwykle trudnej i wyjątkowej sytuacji jest ona szczególnie istotna. W tym celu, także dla zapewnienia dzieciom i studentom bezpieczeństwa, wszelkie obiekty przeznaczone do realizacji edukacji i nauki powinny być chronione przed atakami. Co więcej, wobec częstych naruszeń oraz wykorzystywania obiektów oświatowych i naukowych do celów militarnych, społeczność międzynarodowa stanęła na stanowisku przedsięwzięcia, instrumentem politycznym, takich działań, które ograniczyłyby zarówno ataki na szkoły i uniwersytety, jak i ich wykorzystywanie w celach wojskowych. Ma to być zapewnione poprzez realizację przez strony konfliktów Wytycznych z Lucens (Lucens Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict) oraz Deklaracji w sprawie bezpiecznych szkół (Safe Schools Declaration), która została przyjęta przez większość państw członkowskich ONZ.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123600   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.150.168

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

220

Number of object content views in PDF format

225

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131278

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information