Object

Title: Public transport sustainable development plan as a special legal act

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Public transport sustainable development plan as a special legal act

Alternative title:

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jako specyficzny akt prawny

Creator:

Wlaźlak, Katarzyna

Subject and Keywords:

public transport   transport plans   the Public Transport Act of December 16 2010   Poland  
plan zrównoważonego rozwoju   transport publiczny   plan transportowy   ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Description:

Tyt. tomu: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

Abstract:

The subject of the paper is a public transport sustainable development plan transport plan as a special legal act. The research objective of the paper is to indicate the influence of transport plans and their particular features on the sustainable development of transport. The author points to selected statutory definitions and the uncertainties of interpretation they give rise to, as well as to the special character of such plans, specific planning procedure and characteristic elements of transport plans. The legal nature of both government and self-government plans is not disputable, as the statute defines them as enactments of universally binding law. Such character of transport plans, the specific planning procedure aimed at protecting the rights of individuals as well as the provisions of such plans, which are intended to take into account social expectations relating to access to transport services, testify to the great importance of transport plans in the current system of the organization of public transport.Short periods covered by the first self-government transport plans have not yet resulted in more serious problems related to such plans in the practice of territorial self- government units and their associations. An analysis of statutory solutions suggests at least a couple of controversies or uncertainties of interpretation in this respect. For instance, the legislator entrusts the task of preparing a district and provincial transport plan to a district governor and province marshal and not to the board of a district or a province. It may be considered necessary to at least specify in the statute a time frame for the applicability of self-government plans. Other questions may arise with regard to the complicated planning procedure and the wide scope of transport plans.  

Przedmiotem opracowania jest plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (plan transportowy) jako specyficzny akt prawny. Cel badawczy sprowadza się do wskazania wpływu planu i jego szczególnych cech na zrównoważony rozwój transportu. Autorka zwraca uwagę na wybrane definicje ustawowe i rysujące się na ich tle wątpliwości interpretacyjne, szczególny charakter planu, swoistą procedurę planistyczną oraz charakterystyczne elementy planu. Prawna natura zarówno rządowego, jak i samorządowych planów transportowych nie jest dyskusyjna, plany te są bowiem ustawowo nazwane aktami powszechnie obowiązującego prawa. Taki charakter planów, specyficzna procedura planistyczna mająca na celu ochronę praw jednostki, a także treść tych aktów, w założeniu uwzględniająca oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia dostępu do usług transportowych, świadczą o ogromnej roli planów transportowych we współczesnym systemie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.Krótki okres obowiązywania pierwszych samorządowych planów transportowych nie przyniósł jeszcze poważniejszych problemów związanych z tymi aktami w praktyce działania jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Analiza rozwiązań ustawowych nasuwa już jednak w tym zakresie co najmniej kilka kontrowersji czy wątpliwości interpretacyjnych. Na przykład przygotowanie powiatowego i wojewódzkiego planu transportowego prawodawca powierza — zamiast zarządowi — staroście i marszałkowi województwa. Można rozważyć potrzebę wprowadzenia w ustawie choćby ramowego horyzontu czasowego, w jakim będą obowiązywać plany samorządowe. Inne pytania mogą powstać na tle skomplikowanej procedury planistycznej oraz pojemnej zawartości planów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red.   Gola, Jan. Red.

Date issued:

2015

Date copyrighted:

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116969   ISSN 0137-1134

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3695. Przegląd Prawa i Administracji 2015, 103, s. 333-342

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Sep 22, 2022

In our library since:

Oct 28, 2020

Number of object content hits:

6

Number of object content views in PDF format

7

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127331

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information