Object

Title: Posiedzenie przygotowawcze (art. 205 [z indeksem] 4–205 [z indeksem] 8 k.p.c.) — uwagi wybrane de lege lata i de lege ferenda

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Posiedzenie przygotowawcze (art. 205 [z indeksem] 4–205 [z indeksem] 8 k.p.c.) — uwagi wybrane de lege lata i de lege ferenda

Alternative title:

A preparatory hearing (from article 205 (4) to article 205 (8) of the Civil Procedure Code) — selected issues de lege lata and de lege ferenda

Creator:

Budniak-Rogala, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-1391-3506

Subject and Keywords:

procedure organisation   preparatory hearing   expediting of the procedure   elimination of excessive length of proceedings  
organizacja postępowania   posiedzenie przygotowawcze   przyspieszenie postępowania   eliminacja przewlekłości postępowania

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

A preparatory hearing (Article 205 (4) to Article 205 (8) of the Civil Procedure Code) is a basic institution of a preparatory proceedings constituting the basic element of the procedure organisation (Article 205 (1) et seq. of the Civil Procedure Code). The crucial objective of introducing the regulations in question to the Civil Procedure Code is expediting the procedure and eliminating the excessive length of proceedings. In the article a selective analysis of the provisions on preparatory hearing was conducted concerning (1) striving for resolving adispute amicably (Article 205 (6) of the Civil Procedure Code), (2) applying provisions on closedoor hearings (Article 205 (5) § 2 of the Civil Procedure Code) and rules governing taking minutes of the preparatory hearing (Article 205 (8) of the Civil Procedure Code), (3) the principles concerning adjournment thereof (Article 205 (7) of the Civil Procedure Code) and (4) the ability to direct the case to trial without scheduling a prior preparatory hearing (Article 205 (4) § 3 of the Civil Procedure Code). The crucial construing doubts regarding the interpretation of the said institution de legelata were presented. It was also stressed that the analysed issue is important on a theoretical and practical basis (court practise). There appears a question about the possibility of implementing ideas concerning the institution in question into the Civil Procedure Code. There are also vital issues whether the commented provisions could be applicable in practice. The conducted analysis led to conclusions de lege ferenda, implementation of which may eliminate the above-mentioned risks.  

Posiedzenie przygotowawcze (art. 205 [z indeksem] 4 –art. 205 [z indeksem] 8 k.p.c.) stanowi centralną instytucję postępowania przygotowawczego, statuującego zasadniczy element organizacji postępowania (art. 205 [z indeksem]1 i n. k.p.c.). Nadrzędnym celem związanym z wprowadzeniem omawianych regulacji do Kodeksu postępowania cywilnego jest dążenie do przyspieszenia postępowania i eliminacja przewlekłości postępowania. W treści artykułu dokonano selektywnej analizy przepisów odnoszących się do przedmiotowego posiedzenia, dotyczących (1) dążenia do ugodowego rozwiązania sporu (art. 205 [z indeksem] 6 § 2 k.p.c.) (2) stosowania przepisów o posiedzeniu niejawnym (art. 205 [z indeksem] 5 § 2 k.p.c.) i zasad związanych ze sporządzaniem protokołu z przebiegu posiedzenia przygotowawczego (art. 205 [z indeksem] 8 k.p.c.), (3) reguł związanych z jego odroczeniem (art.205 [z indeksem] 7 k.p.c.) oraz (4) możliwości skierowania sprawy do rozpoznania na rozprawie bez wcześniejszego wyznaczenia omawianego posiedzenia (art. 205 [z indeksem] 4 § 3 k.p.c.). Zaprezentowane zostały najistotniejsze wątpliwości interpretacyjne, jakie powstają de lege lata na tle wykładni wymienionych regulacji. Podkreślono, że konstatacje w przedmiotowym zakresie wykazują istotne znaczenie nie tylko na gruncie teoretycznym, lecz także dla praktyki sądowej. Powstaje zatem pytanie o możliwość realizacji założeń związanych z wprowadzeniem omawianej instytucji do Kodeksu postępowania cywilnego. Pojawiają się również istotne wątpliwości, czy komentowane przepisy będą w ogóle stosowane w praktyce. W efekcie przeprowadzonych rozważań zaprezentowane zostały ostatecznie postulaty de lege ferenda, których realizacja ma szansę doprowadzić do zniwelowania wspomnianych zagrożeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110358   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.69

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 273-286

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

188

Number of object content views in PDF format

190

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121041

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information