Object

Title: Sytuacja prawna inspektora ochrony danych zatrudnionego w ramach stosunku pracy — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sytuacja prawna inspektora ochrony danych zatrudnionego w ramach stosunku pracy — wybrane zagadnienia

Alternative title:

The legal situation of a data protection officer employed under an employment relationship — selected issues

Creator:

Borowicz, Jacek

ORCID:

0000-0002-1833-4020

Subject and Keywords:

GDPR   data protection officer   employee   employer   obligation to perform the commands of the employer   personal data administrator   protection of personal data   atypical employment relationship  
RODO   ochrona danych osobowych   inspektor ochrony danych   administrator danych osobowych   pracownik   pracodawca   obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy   nietypowy stosunek pracy

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

In accordance with the provisions of Article 37(1) of the Regulation (Eu) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council of 27th April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation — GDPR) the controller and the processor shall designate a data protection officer in any case where: a) the processing is carried out by a public authority or body, except for courts acting in their judicial capacity; (b) the core activities of the controller or the processor consist of processing operations which, by virtue of their nature, their scope and/or their purposes, require regular and systematic monitoring of data subjects on a large scale; or (c) the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of special categories of data pursuant to Article 9 GDPR and personal data relating to criminal convictions and offences referred to in Article 10 GDPR. In other cases, the designation of a data protection officer is the right of the personal data administrators or processors. In accordance with the provisions of Article 37(6) GDPR the data protection officer may be a staff member of the controller or processor, or fulfil the tasks on the basis of aservice contract. Neither GDPR nor the Polish Law of 10th May 2018 on the Protection of Personal Data define the legal form for the employment of data protection officer. It must therefore be assumed that he may be employed under a contract of employment as an employee within the meaning of the provisions of the Polish Labour Code. The provisions of the GDPR specify specific tasks of the data protection officer and designate a special position in the organisational structure of the entity in which personal data are processed. The data protection officer reports directly to the highest management level of the controller or the processor (e.g. head of the organisational unit or to a natural person that is the administrator of personal data). The data protection officer, in the exercise of his tasks of law retains a wide autonomy and independence in the workplace and the employer is obliged to provide him with independence in connection with the performance of his tasks. The controller and processor shall ensure that the data protection officer does not receive any instructions regarding the exercise of those tasks. The main consequence of this is reducing the possibility of managing the work of the data protection officer by using the commands of the employer. It should be considered that the data protection officer is employed in an atypical employment relationship.  

Przepisy art. 37 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE (RODO) nakładają na wymienione w nim kategorie administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane obowiązek wyznaczania inspektora ochrony danych. Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 6 RODO inspektor ochrony danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. Ani przepisy RODO, ani obowiązująca ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych nie określają formy prawnej zatrudnienia inspektora ochrony danych jako członka personelu tych podmiotów. Należy zatem przyjąć, że jest on zatrudniany na podstawie umowy o pracę jako pracownik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Przepisy RODO określają szczególne miejsce inspektora w strukturze organizacyjnej podmiotu, w którym przetwarzane są dane osobowe. Podlegać ma on bezpośrednio najwyższemu kierownictwu tego podmiotu (na przykład kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych osobowych). Inspektor ochrony danych osobowych zachowuje szeroką autonomię w zakresie wykonywania przy-pisanych mu przez prawo obowiązków, pracodawca zaś jest zobowiązany zapewnić mu niezależność w związku z ich wykonywaniem, powstrzymując się od wydawania mu instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań. Na mocy przepisów prawa następuje zatem ograniczenie możliwości zarządzania pracą inspektora ochrony danych przez wydawanie mu poleceń dotyczących pracy. Z tego względu należy uznać, że inspektor ochrony danych jest zatrudniony w ramach tak zwanego nietypowego stosunku pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110345   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.92

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 573-589

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

74

Number of object content views in PDF format

83

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121034

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information