Object

Title: Rozszerzenie źródeł finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozszerzenie źródeł finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Alternative title:

Extension of sources to finance the budget deficyt of territorial self-government units

Creator:

Miemiec, Wiesława

ORCID:

0000-0001-8472-2200

Subject and Keywords:

budget incomes of self-government units   budget receivables of self-government units   budget deficit   deficit financing sources   free resources in budgetary records  
dochody budżetu jednostek samorządu   przychody budżetu j.s.t.   deficyt budżetowy   źródła finansowania deficytu   wolne środki w ewidencji budżetowej

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The normative notion of budget deficit in territorial self-government units (TSU) has been expressis verbis defined in article 217 section 1 of the public finance act. According to this regulation, it is the negative difference between incomes and expenses in a given budgetary year. At the same time, the legislator requires that in any budget resolution that predicts a deficit in a given year, the sources of its financing should be indicated. Therefore not only the magnitude of the TSU budget deficit, together with the ways of raising the financial means to create this deficit, are subject to legal restrictions, but also sources and ways of financing themselves. The Act of December 14th, 2018 that includes amendments to the public finance act, has introduced a number of changes to the TSU financial system, including also an extended catalogue of sources that finance the deficit. The subject of this article is to assess some important part of the introduced changes, namely those that deal with these new sources of financing the TSU budget deficit. The most essential role in this context will be played by revenues from “unused financial means in the current account of the budget, that result from the settlements of incomes and financed by these incomes expenditures, connected with specific rules of budget execution defined in separate acts”. The terms “specific rules of budget execution” has not been defined by the legislator, similarly no “separate acts” have been pointed out. It is therefore essential to solve these matters. In the article, the catalogue of such acts has been given as an example. These findings will be of essential importance for further applications of the amended public finance act.  

Normatywne pojęcie deficytu budżetowego j.s.t. zostało określone expressis verbis w art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z powołanym przepisem jest to ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w konkretnym roku budżetowym. Ustawodawca jednocześnie wymaga, aby w uchwale budżetowej przewidującej w danym roku deficyt wskazano źródła jego spłaty. Reglamentacji prawnej podlega zatem nie tylko wysokość deficytu budżetowego j.s.t. i ograniczenia pozyskiwania środków finansowych kreujących ten deficyt, lecz także źródła i sposób jego finansowania. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych wprowadziła wiele zmian w systemie finansów j.s.t., w tym również zwiększony został katalog źródeł finansowania deficytu. Przedmiotem tego opracowania jest ocena istotnego fragmentu wprowadzonych zmian dotyczących tych nowych źródeł finansowania deficytu budżetu j.s.t. Najistotniejszą rolę w tym zakresie odgrywają przychody z „niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”. Ustawodawca nie zdefiniował terminu „szczególne zasady wykonywania budżetu” ani też nie wskazał, o jakie odrębne ustawy chodzi. Istotne jest zatem ustalenie tych zagadnień. W artykule wskazany został przykładowy katalog takich ustaw. Ustalenia te będą miały istotne znaczenie dla dalszego stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110321   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.49

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 657-670

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

283

Number of object content views in PDF format

293

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120240

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information