Object

Title: Rola prawnika jako argument w obronie etyki kodeksowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola prawnika jako argument w obronie etyki kodeksowej

Alternative title:

The role of a lawyer as an argument in defence of codex ethics

Creator:

Kaczmarek, Przemysław

ORCID:

0000-0002-3436-4043

Subject and Keywords:

lawyer   professional role   codex ethics   moral responsibility  
prawnik   rola zawodowa   etyka kodeksowa   moralna odpowiedzialność

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The purpose of the article is to present arguments for understanding the code of ethics as a framework of: rules within which a lawyer should move, and goals to be pursued. I intend to carry out this task in three stages. Firstly, I shall present the main accusations that are put against codex ethics. This argument claims that the codical nature of professional ethics leads or may lead to marginalisation of moral responsibility and loss of subjective agency. Then I will proceed to defend codex ethics. To this end, I refer to the concept of role, showing that the conflict situation in the legal profession is a feature of this profession. Therefore, it is necessary to build an institutional framework that allows coordinated activity in the face of various tensions. This argument reinforces the presence of the code of etics as a safeguard against the lawyer, leaving the role in a conflict related to professional activities. The purpose of this protection is to protect the client.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentacji na rzecz pojmowania kodeksu etycznego jako instytucjonalnej ramy reguł, w ramach których prawnik powinien się poruszać, oraz celów, do których ma dążyć. Przedstawione zadanie zamierzam zrealizować w trzech punktach. Najpierw zaprezentuję główne zarzuty stawiane etyce kodeksowej. W argumentacji tej podnosi się, że kodeksowy charakter etyki zawodowej prowadzi albo może prowadzić do marginalizacji moralnej odpowiedzialności oraz utraty sprawstwa podmiotowego. Następnie przejdę do obrony etyki kodeksowej. W tym celu odwołam się do tytułowego pojęcia roli, wykazując, że sytuacja konfliktu w zawodzie prawnika jest cechą tej profesji, dlatego konieczne jest budowanie instytucjonalnej ramy, która pozwala na skoordynowaną działalność w obliczu rozmaitych napięć. Argument ten wzmacnia przedstawianie kodeksu etycznego jako zabezpieczenia przed wyjściem prawnika z roli w sytuacji konfliktu związanego z działalnością zawodową. Celem tego zabezpieczenia jest ochrona klienta.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110267   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 43-54

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

39

Number of object content views in PDF format

40

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119956

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information