Object

Title: Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

Alternative title:

Presumption of the correctness of the silent dealing with the case

Creator:

Adamiak, Barbara

ORCID:

0000-0001-8942-0543

Subject and Keywords:

silent dealing with the case   presumption of the correctness   durability   limits of durability   modes of verifi cation  
milczące załatwienie sprawy   domniemanie prawidłowości   trwałość   granice trwałości   tryby weryfi kacji

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

SummaryThe silent dealing with the case enters into legal circulation on the day following the day on which the time limit stipulated for issuing the decision or ruling terminating the proceedings in the case or raising objections expires Article 122c § 1 of the Code of Administrative Procedure. The silent dealing with the case acquires the aspect of the fi nal dealing with the case. According to art. 122g in fi ne of the Code of Administrative Procedure “It is assumed that the eff ect of issuing the final decision was made within fourteen days from the date of expiry of the deadline referred to in art. 122C § 1.” The silent dealing with the case is valid in the legal circulation, binding both the public administration bodies and the party parties. The silent dealing with the case benefits from the protection of durability, being legally binding as a solution to the case in accordance with the law. Undermining the durability of a silent dealing can be done by rebutting the presumption of correctness based on the law in the procedures provided for verifying the decision, as well as a result of an inspection of the enforcement of the decisions applicable to the silent dealing with the case Article 122g of the Code of Administrative Procedure.  

Milczące załatwienie sprawy wchodzi do obrotu prawnego w dniu następnym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu (art. 122c § 1 k.p.a.). Milczące załatwienie sprawy nabywa przymiotu ostatecznego załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 122g in fine k.p.a.: „Przyjmuje się, że skutek wydania decyzji ostatecznej powstał w terminie czternastu dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 122c § 1”.Milczące załatwienie sprawy obowiązuje w obrocie prawnym, wiążąc zarówno organ administracji publicznej, jak i stronę (strony). Milczące załatwienie sprawy korzysta z ochrony trwałości, obowiązując w obrocie prawnym jako rozstrzygnięcie sprawy zgodne z przepisami prawa. Podważenie trwałości milczącego załatwienia sprawy może nastąpić przez obalenie domniemania prawidłowości na podstawie przepisów prawa w trybach przewidzianych dla weryfikacji decyzji i w wyniku kontroli wykonania decyzji mających zastosowanie do milczącego załatwienia sprawy (art. 122g k.p.a.).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109137   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 45-58

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

416

Number of object content views in PDF format

425

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118755

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information