Object

Title: Szczególna odpowiedzialność karna za przestępstwo ciągłe w świetle propozycji zmian dotyczących ustawowego i sądowego wymiaru kary w projekcie nowelizacji kodeksu karnego z 25 stycznia 2019 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Szczególna odpowiedzialność karna za przestępstwo ciągłe w świetle propozycji zmian dotyczących ustawowego i sądowego wymiaru kary w projekcie nowelizacji kodeksu karnego z 25 stycznia 2019 roku

Alternative title:

Remarks on criminal liability for continuous crime in view of the draft amendment to the penal code of 25 January 2019

Creator:

Kokot, Rajnhardt

ORCID:

0000-0002-6240-7282

Subject and Keywords:

amendment   repressiveness   punishment   toughening of penalty   continuous act   continuous crime   extraordinary penalty  
nowelizacja   represyjność   wymiar kary   obostrzenie kary   czyn ciągły   przestępstwo ciągłe   nadzwyczajny wymiar kary

Abstract:

The study contains an analysis and evaluation of some legal solutions proposed in the draft amendment to criminal law of 25 January 2019, especially regarding the sentence, both statutory and judicial. Attention was paid to changes that constitute the most vivid manifestations of the tendency clearly outlined in the draft — expressed explicitly in the assumptions of the postulated changes — towards increasing the repressive norms of the Penal Code of 1997. This is carried out on three main levels — 1 increasing the severity of sanctions for individual, selected types of crimes, 2 extending the application of the extraordinary institution to tighten the penalties and 3 changes to the court directive on the sentence. The study focuses on changes concerning the foundations and rules of the extraordinary progression of punishment, in particular on the modification referring to criminal liability for an offense committed in the conditions of a continuous act covered by the formula of Article 12 § 1 of the Penal Code. In this case, the project provides for mandatory toughening of the penalty by raising the lower liability threshold by half, and the upper one by two. In this regard, both the arguments of the position approving such a solution and the views of the part of the criminal law doctrine which fully accepts the law adopted in the Penal Code of 1997 and which are binding in this respect are presented.  

Opracowanie zawiera analizę oraz ocenę niektórych rozwiązań prawnych zaproponowanych w projekcie nowelizacji prawa karnego z 25 stycznia 2019 roku, w tym zwłaszcza dotyczących wymiaru kary, zarówno ustawowego, jak i sądowego. Zwrócono uwagę na zmiany stanowiące najbardziej jaskrawe przejawy wyraźnie zarysowanej w projekcie tendencji — wyrażonej zresztą wprost w założeniach postulowanych zmian — w kierunku zwiększenia represyjności unormowań kodeksu karnego z 1997 roku. Ta realizowana jest na trzech głównych płaszczyznach: 1. zwiększenia surowości sankcji za poszczególne, wyselekcjonowane typy przestępstw, 2. rozszerzenia stosowania instytucji nadzwyczajnego obostrzenia kary oraz 3. zmian dotyczących dyrektyw sądowego wymiaru kary. Opracowanie koncentruje się na zmianach dotyczących podstaw i reguł nadzwyczajnej progresji karania, zwłaszcza zaś na modyfikacji odnoszącej się do odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione w warunkach czynu ciągłego objętego formułą art. 12 § 1 k.k. Projekt przewiduje w takim przypadku obligatoryjne obostrzenie kary poprzez podniesienie dolnego progu odpowiedzialności o połowę, górnego natomiast dwukrotnie. W tym zakresie przedstawione zostały zarówno argumenty stanowiska aprobującego takie rozwiązanie, jak i poglądy tej części doktryny prawa karnego, która w pełni akceptuje przyjęty w kodeksie karnym z 1997 roku i obowiązujący w tym zakresie stan prawny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109011   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 41-58

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 15, 2020

Number of object content hits:

339

Number of object content views in PDF format

346

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118676

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information