Object

Title: Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego — wybrane zagadnienia

Alternative title:

Maternity allowance after the expiry of illness insurance — selected issues

Creator:

Stopka, Karolina

ORCID:

0000-0003-1199-9350

Subject and Keywords:

social insurances   labour law   maternity allowance   parent- and motherhood protection  
ubezpieczenia społeczne   prawo pracy   zasiłek macierzyński   ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa

Abstract:

The study analyzed the regulation of maternity allowance after the expiry of illness insurance contained in Article 30 of the Act on Cash Benefits from Social Insurance in Case of Illness and Motherhood. This analysis was carried out in terms of the grounds justifying insurance coverage after the expiry of the insurance, the type of events covered by the protection as well as the circumstances conditioning the use of it. When assessing the circumstances determining the right to the allowance, the provisions of the Labour Code determining the rights of employees in relation to parenthood and in the case of an unlawful termination of the employment contract by the employer were referred to. The study also referred to the construction of the allowance and formulated de lege ferenda postulates.  

W opracowaniu przeanalizowano regulację prawną zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, zawartą w art. 30 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Analizy tej dokonano pod kątem podstaw uzasadniających ochronę ubezpieczeniową po ustaniu ubezpieczenia, rodzaju zdarzeń objętych ochroną, a także okoliczności warunkujących z niej skorzystanie. Przy ocenie okoliczności warunkujących prawo do zasiłku odwołano się do przepisów kodeksu pracy normujących uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę. W opracowaniu odniesiono się także do konstrukcji zasiłku i sformułowano postulaty de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108977   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 117-132

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

278

Number of object content views in PDF format

285

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118670

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information