Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych

Creator:

Chyla, Łukasz

ORCID:

0000-0001-7353-8125

Subject and Keywords:

moc wiążąca orzeczenia   prejudycjalność wyroków sądów polubownych   związanie sądu polubownego prejudycjalnym wyrokiem

Abstract:

Artykuł usiłuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy sąd arbitrażowy związany jest mocą wcześniej wydanego, prejudycjalnego orzeczenia sądu powszechnego lub polubownego między tymi samymi stronami. Kwestia ta pozostaje w polskim prawie kontrowersyjna przede wszystkim w związku z wydaniem przez Sąd Najwyższy dwóch sprzecznych wyroków: z 26 listopada 2008 r. oraz z 13 kwietnia 2012 r. Podstawowym problemem dla uznania prejudycjalnego związania sądów polubownych wcześniejszymi orzeczeniami innych sądów jest niejasność w kwestii możliwości i zakresu stosowania do nich art. 365 k.p.c. Ponadto, w obliczu brzmienia art. 1184 k.p.c., istnieje wątpliwość odnośnie do zakresu związania sądów polubownych przepisami procedury cywilnej k.p.c., w tym zasadą mocy wiążącej prawomocnych orzeczeń z art. 365 k.p.c. Celem artykułu jest odniesienie się do powyższych, oraz wielu innych, kontrowersji dla uznania prejudycjalnego związania sądów polubownych wyrokami prejudycjalnymi, a także przeanalizowanie i odniesienie się do rozmaitych poglądów pojawiających się w doktrynie na ten temat.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.21.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 21 (2017), s. 61-78

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg