Object

Planned object

Title: Prawne i ekonomiczne kryteria wyodrębniania wierzytelności w procesie sekurytyzacji wierzytelności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne i ekonomiczne kryteria wyodrębniania wierzytelności w procesie sekurytyzacji wierzytelności

Creator:

Szydło, Wojciech

Subject and Keywords:

sekurytyzacja   papiery wartościowe   wierzytelności   fundusz sekurytyzacyjny   umowa o subpartycypację   cesja wierzytelności

Abstract:

Sekurytyzacja jest procesem polegającym na emisji przez jego inicjatora, zawierającego ze spółką kapitałową specjalnego przeznaczenia lub funduszem sekurytyzacyjnym cywilnoprawną umowę cesji wierzytelności lub umowę subpartycypacji, określonych papierów wartościowych, których wykup zabezpieczony jest odpowiednio wyodrębnioną pulą wierzytelności. Wyemitowane papiery wartościowe sprzedawane są chętnym inwestorom, których późniejsze roszczenia zaspokajane są przez inicjatora sekurytyzacji ze środków, jakie w sensie ekonomicznym pochodzą od dłużników tej uprzednio wyodrębnionej puli wierzytelności, stanowiącej w istocie podstawę i zabezpieczenie całego procesu sekurytyzacji. Sekurytyzacją jest zatem proces, w którego ramach inicjator sekurytyzacji wyodrębnia pewne przysługujące mu wierzytelności, a następnie emituje zabezpieczone nimi papiery wartościowe, by w dalszym etapie odkupić je ze środków uzyskanych od dłużników tego zbioru wierzytelności, stanowiącego ekonomiczną bazę operacji sekurytyzacji. Istotną czynnością w procesie sekurytyzacji jest wyodrębnienie przez jego inicjatora przysługujących mu wierzytelności, które będą mogły zostać zakwalifikowane do objęcia ich procesem sekurytyzacji. W artykule omówione zostały podstawowe etapy postępowania kwalifikującego różnego rodzaju wierzytelności wykorzystywanych w ramach operacji sekurytyzacji. W pierwszej kolejności uwagę zwrócono na kryteria o charakterze ekonomicznym, następnie na możliwość sekurytyzowania wierzytelności przyszłych, tak by na końcu wskazać w sposób negatywny grupę wierzytelności, które z uwagi na istnienie określonych prawnych zakazów nie mogą podlegać procesowi sekurytyzacji. Właśnie te wskazane powyżej kryteria będą przedmiotem analizy w ciągu prowadzonych rozważań.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Prawnicza

Contributor:

Szydło, Wojciech. Red.   Gola, Jan. Red.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-62832-11-8

Language:

pol

Is part of:

Organy regulacyjne w społecznej gospodarce rynkowej

Rights holder:

Copyright by Oficyna Prawnicza

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information