Object

Title: Change in the creditor repayment plan in consumer bankruptcy proceedings ; Zmiana planu spłaty wierzycieli w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Change in the creditor repayment plan in consumer bankruptcy proceedings  
Zmiana planu spłaty wierzycieli w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

Alternative title:

Change in the creditor repayment plan in consumer bankruptcy proceedings

Creator:

Dela, Mirosław

ORCID:

0000-0002-2078-1049

Subject and Keywords:

consumer bankruptcy   repayment plan   change of repayment plan   creditor's interest  
upadłość konsumencka   plan spłaty wierzycieli   zmiana planu spłaty   interes wierzyciela

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Creditor repayment plan is determined based on the debtor’s income and expenditures in the past, as well as on the basis of forecasts of the debtor’s future financial situation. Historical data, which constitute the basis for the analysis are not always reliable, and assumptions adopted by the bankruptcy court often turn out to be overly optimistic. The execution of the repayment plan drawn up in this way turns out to be impossible. Also during the execution of the repayment plan, the payment capacity of the bankrupt may deteriorate as a result of unfavorable fortuitous events. Then, there is a need to correct the originally established obligations, adequately to the new economic situation in which the debtor has found himself. The change of the repayment plan is usually done to the disadvantage of the creditors, reducing the amount of repayment. The author does not however ignore the reverse situation, in which the financial condition of the bankrupt is improved, and the repayment plan should be adjusted in favor of the creditors, increasing the amount of their satisfaction  

Plan spłaty wierzycieli ustala się w oparciu o dane dotyczące dochodów i wydatków dłużnika w przeszłości, a także na podstawie prognoz jego przyszłej sytuacji finansowej. Dane historyczne, stanowiące podstawę analizy, nie zawsze są wiarygodne, a przyjmowane przez sąd upadłościowy założenia często okazują się nazbyt optymistyczne. Wykonanie tak sporządzonego planu spłaty okazuje się niemożliwe. Również w trakcie realizacji planu spłaty zdolność płatnicza upadłego może ulec pogorszeniu na skutek niekorzystnych zdarzeń losowych. Wówczas istnieje konieczność korekty ustalonych pierwotnie obowiązków, adekwatnie do nowej sytuacji ekonomicznej, w której znalazł się upadły. Zmiana planu spłaty odbywa się z reguły na niekorzyść wierzycieli, pomniejszając wysokość należnych im spłat. Autor nie pomija jednak sytuacji odwrotnej, w której kondycja finansowa upadłego ulega poprawie, a plan spłaty należy skorygować na korzyść wierzycieli, zwiększając wysokość ich zaspokojenia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107059   ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.149.164

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

1 236

Number of object content views in PDF format

1248

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115625

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information