Object

Title: Traktaty sąsiedzkie, a ochrona Polaków żyjących poza granicami kraju

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Traktaty sąsiedzkie, a ochrona Polaków żyjących poza granicami kraju

Alternative title:

Neighborhoods treaties and protection of Poles living abroad

Creator:

Kundera, Weronika

Subject and Keywords:

Polish minority in neighbouring countries   neighbourhood treaties concluded by Poland with neighbouring countries   assimilation of the Polish minority   implementation of obligations arising from the Neighbourhood Treaties towards the Polish minority  
mniejszości narodowe   mniejszość polska   kraje sąsiedzkie   asymilacja   traktaty sąsiedzkie

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

In the 1990s, Poland concluded bilateral agreements with all neighboring countries. They included, among others, regulations concerning the protection of the rights of Poles living outside the country. Unfortunately, contrary to expectations, the agreements did not lead to an improvement in the situation of the Polish minority. The Neighborhood Treaty with Germany, in which the rights of Poles were most widely regulated (art. 20–32), did not grant the Polish group the status of a minority. In the neighboring country, they were considered to be an immigrant community, i. e. the socalled “foreigners”. As a result, Germany refuses to establish Polish schools, finance the Polish media, exempt Poles from the electoral thresholds and introduce Polish designations in the towns they live in, although these rights are enjoyed by Germans living in Poland. In Belarus, the religious rights of Poles are being violated in violation of the Treaty. The Catholic Church is accused of conducting Polonization activity, it is deprived of temples, and the liturgy of the feast cannot be conducted in Polish. Poles find it difficult to exercise their right of association, as Polish organizations are accused of separatist activity and striving to overthrow the Belarusian authorities. In Lithuania, contrary to the Treaty, the rights of Poles to run their own schools, to use their name and surname, to use their own language in public life, to use bilingual signs are violated. Persons of Polish descent are deprived of the land to which Lithuanians are resettled. In Ukraine, the religious rights of Poles are being violated. The Ukrainian language is introduced into the liturgy of the church. Polish cemeter-ies are being destroyed. Many Poles are registered in passports and identity cards as Ukrainians, which accelerates their assimilation. The Polish minority in Russia is considered hostages of the Russian state, which violates their rights under the Treaty at a time when relations between countries are bad. Due to the dominant position of the Orthodox Church, the Catholic Church is exposed to repressions in the form of expulsion of Polish priests from the country. There are no subsidies for the activities of Polish schools and associations. The Agreement between Poland and the Czech and Slovak Federal Republic is also not implemented in accordance with the provisions. Bilingual Polish boards in towns in Cieszyn Silesia, inhabited by Poles, are painted up. Completion of Polish schools hinders education at Czech universities. In Slovakia it is forbidden to use Polish in public places. Polish associations are not subsidized, and the names of Poles are subject to Slavicization  

W latach 90 Polska zawarła umowy dwustronne ze wszystkimi krajami sąsiedzkimi. Pojawiły się w nich m.in. regulacje dotyczące ochrony praw Polaków żyjących poza krajem. Niestety wbrew oczekiwaniom, umowy nie doprowadziły do poprawy sytuacji polskiej mniejszości. Traktat sąsiedzki z Niemcami, w którym najszerzej zostały unormowane prawa Polaków (art. 20–32), nie przyznał polskiej grupie statusu mniejszości. W sąsiednim kraju uznano ich za społeczność imigrancką, czyli tzw. „cudzoziemców”. W skutek tego Niemcy odmawiają zakładania polskich szkół, finansowania polskich mediów, zwolnienia Polaków z progów wyborczych w wyborach, wprowadzania polskich oznaczeń w zamieszkiwanych przez nich miejscowościach, choć prawa te przysługują zamieszkującym w Polsce Niemcom. Na Białorusi wbrew Traktatowi narusza się prawa religijne Polaków. Kościół Katolicki oskarżany jest o prowadzenie działalności polonizacyjnej, odbiera mu się świątynie, a liturgia święta nie może być prowadzona w języku polskim. Polakom utrudnia się korzystanie z prawa do stowarzyszenia się, gdyż polskie organizacje oskarżane są o prowadzenie działalności separatystycznej i dążenie do obalenia białoruskich władz. Na Litwie, wbrew Traktowi narusza się prawa Polaków do prowadzenia własnych szkół, używania swego imienia i nazwiska, posługiwania się własnym językiem w życiu publicznym, stosowania dwujęzycznych oznaczeń. Osobom polskiego pochodzenia odbiera się ziemie, na które przesiedla się Litwinów. Na Ukrainie naruszane są prawa religijne Polaków. Do liturgii kościoła wprowadza się język ukraiński. Niszczone są polskie cmentarze. Wielu Polaków zapisuje się w paszportach i w dowodach osobistych jako Ukraińców, co przyśpiesza ich asymilację. Mniejszość polska w Rosji uznaje się za zakładników państwa rosyjskiego, które narusza ich prawa wynikające z Traktatu, w momencie gdy stosunki pomiędzy krajami są złe. Kościół katolicki z uwagi na dominującą pozycję cerkwi prawosławnej jest narażony na represje w postaci m.in. wydalania polskich duchownych z kraju. Brakuje subwencji na działalność polskich szkół i stowarzyszeń. Układ pomiędzy Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną nie jest także realizowany zgodnie z zapisami. Dwujęzyczne tablice polskie w zamieszkiwanych przez Polaków miejscowościach na Śląsku Cieszyńskim są zamalowywane. Ukończenie polskich szkół utrudnia edukację na czeskich uniwersytetach. Na Słowacji zabronione jest posługiwanie się językiem polskim w miejscach publicznych. Polskie stowarzyszenia nie są dofinansowywane, a imiona i nazwiska Polaków ulegają slowiakizacji

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108813   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.175.199

Language:

pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 175-199

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

235

Number of object content views in PDF format

246

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104394

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information