Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opodatkowanie odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania lub zadośćuczynienia podatkiem dochodowym od osób fizycznych – analiza na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Alternative title:

Taxation of interest for delay in payment of compensation or satisfaction with personal income tax – analysis against the background of administrative courts judgments

Creator:

Podsiadło, Wiktor

Subject and Keywords:

podatek dochodowy od osób fizycznych ; odszkodowania ; zadośćuczynienie ; odsetki za opóźnienie ; zwolnienie podatkowe

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Celem artykułu było dokonanie przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania (zadośćuczynienia) podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ramach opracowania ustalono, że w świetle dominującej linii orzeczniczej odsetki nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla odszkodowań (zadośćuczynień). W judykaturze jest też prezentowany przeciwny pogląd, aczkolwiek ma on charakter mniejszościowy. Dodatkowo w orzecznictwie można spotkać również koncepcję, iż odsetki za opóźnienie, jako lucrum cessans, nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) u.p.d.o.f. Autor przedstawił także własne przemyślenia dotyczące analizowanej tematyki. W ich świetle odsetki, podobnie jak odszkodowanie (zadośćuczynienie), powinny korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2018, s. 65-79

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski