Object

Title: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2017 r., II FSK 1654/15 (glosa krytyczna)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2017 r., II FSK 1654/15 (glosa krytyczna)

Alternative title:

Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 12 July 2017, II FSK 1654/15 (critical gloss)

Creator:

Halasz, Artur

Subject and Keywords:

tax law   legal definitions   gloss  
definicje legalne   glosa   prawo podatkowe

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The voting judgment of the Supreme Administrative Court refers to the issue of binding the definition of legal concepts contained in acts outside the tax law system in the process of applying a specific tax act. The author, after analyzing the argumentation indicated by the NSA, formulated critical remarks on the manner of resolving this issue. Therefore, the author's comments on the Supreme Administrative Court judgment illustrate the problem of binding legal definitions from outside the tax law system of specific tax acts in which the concepts are not defined that are difficult for the legal theory and the practice of applying tax law  

Glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy zagadnienia związania zakresem definicji legalnych pojęć prawnych zawartych w ustawach spoza systemu prawa podatkowego w procesie stosowania konkretnej ustawy podatkowej. Autor po dokonaniu analizy argumentacji wskazanej przez NSA sformułował uwagi krytyczne do sposobu rozstrzygnięcia tego zagadnienia. W związku z tym uwagi autora do wyroku NSA zobrazowują trudne dla teorii prawa, jak i praktyki stosowania prawa podatkowego zagadnienie związania definicjami legalnymi spoza sytemu prawa podatkowego konkretnych ustaw podatkowych, w których dane pojęcia nie zostały zdefiniowane

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95970   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2018, s. 121-134

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content hits:

273

Number of object content views in PDF format

286

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103295

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information