Object

Title: Wykorzystywanie oleju napędowego do produkcji rolnej a zwrot podatku akcyzowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykorzystywanie oleju napędowego do produkcji rolnej a zwrot podatku akcyzowego

Alternative title:

The use of diesel fuel in agricultural production and refund of excise tax

Creator:

Miemiec, Wiesława   Pest, Przemysław

Subject and Keywords:

excise tax   tax refund   diesel fuel   agricultural production  
akcyza   podatek akcyzowy   zwrot podatku   olej napędowy   produkcja rolna

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The study examines the manner in which the definition of an agriculturalproducer entitled to excise tax refund is constructed, and the real use ofdiesel fuel in agricultural production as a condition of excise tax refundto establish whether legal regulation adopted in the Act of 10 March 2006on the refund of excise tax included in the price of diesel fuel used foragricultural production facilitate the realization of that assumed function,and thus whether the planned function of the institution of excise taxrefund is, in fact, accomplished. The article presents legal construction ofthe institution of refund of excise tax included in the price of diesel fuelused in agricultural production and its practical issues. The presentationand examination of the institution of refund of the excise tax leads tothe following conclusions: 1) the benefits of this institution can in factbe enjoyed by individuals who are not agricultural producers, 2) thereis no correlation between refund of the tax and the use of diesel fuelin agricultural production, 3) it is possible to receive the refund whena given entity does not possess any agricultural machines, 4) there is noindividualization of the refund limit and it has been left at the same levelfor 10 years, 5) there is no obligation to place the code of diesel fuel ona VAT invoice  

Artykuł analizuje na ile regulacje prawne przyjęte w ustawie z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pozwalają na realizację założonej funkcji zwrotu, a co za tym idzie – czy projektowana funkcja instytucji zwrotu podatku akcyzowego jest w tym przypadku faktycznie realizowana. Dla ustalenia zbieżności funkcji założonej i realizowanej artykuł bada konstrukcje definicji producenta rolnego jako uprawnionego do zwrotu podatku akcyzowego oraz rzeczywistego wykorzystania oleju napędowego do produkcji rolnej jako przesłanki zwrotu podatku akcyzowego. Przedstawienie i zbadanie instytucji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej prowadziło do następujących wniosków: 1) korzyści z tej instytucji mogą faktycznie osiągać osoby nie będące producentami rolnymi, 2) brak korelacji pomiędzy zwrotem podatku a wykorzystaniem oleju napędowego do produkcji rolnej, 3) możliwość otrzymania zwrotu w sytuacji, gdy dany podmiot nie posiada żadnego urządzenia rolniczego, 4) brak indywidualizacji limitu zwrotu i jego utrzymywanie od 10 lat na tym samym poziomie, 5) brak obowiązku ustalenia kodu oleju napędowego na fakturze VAT

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95959

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2018, s. 9-22

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Jun 28, 2023

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content hits:

184

Number of object content views in PDF format

203

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103253

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information