Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Doktora Józefa Kremisa i Doktora Jerzego Strzebinczyka : Spis treści ; Wprowadzenie

Creator:

Jezioro, Julian (1959-) ; Zagrobelny, Krzysztof

Subject and Keywords:

przedawnienie ; prawo umów ; dokument ; oświadczenie woli ; prawa osobiste ; władza rodzicielska ; odpowiedzialność odszkodowawcza ; ochrona zwierząt ; 's-Hertogenbosch (Holandia) ; pismo ; odstąpienie od umowy ; zachowek ; nauczyciele akademiccy ; kontakty z dzieckiem ; utwór architektoniczny ; wina anonimowa ; testament ustny ; czynność prawna ; postępowanie zabezpieczające ; RODO ; zarząd majątkiem dziecka ; forma testamentu ; prawo do nieintegracji ; utwory użytkowe ; świadek testamentu ; poświadczenie daty ; pośrednictwo na rynku nieruchomości ; współwłasność ; przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie ; denazyfikacja ; udział we współwłasności ; ocenianie anonimowe ; podział quoad usum ; zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej ; forma czynności prawnej ; poświadczenie podpisu ; nieruchomość ; umowy powiernicze ; małoletni spadkobierca ; rozszerzona skuteczność ; testament szczególny ; prawo dożywocia ; ochrona pracownic karmiących piersią ; rozwód; darowizna ; prawo modelowe ; zasady odpowiedzialności ; zawarcie umowy ; dyrektywa 92/85/EWG ; rzeczy wyłączone z obrotu ; res extra commercium ; zmiana umowy ; nakaz zapłaty ; zadośćuczynienie za krzywdę ; wspólność ustawowa

Abstract:

Monografia przygotowana została w celu uczczenia wkładu naukowego oraz postawy dydaktycznej, życiowej i badawczej doktorów Józefa Kremisa i Jerzego Strzebinczyka, ostatnich uczniów profesora Jana Kosika. Stąd jej tematyka obejmuje wybrane przez autorów zagadnienia prawa prywatnego ze wszystkich działów i dyscyplin tej części regulacji z elementami regulacji publicznoprawnej. Na wstępie zamieszony został jedyny rozdział współautorski zawierający "pięć prawniczych miniatur" poświęconych kolejno - anonimowemu ocenianiu nauczycieli akademickich w aspekcie ochrony dóbr osobistych, ocenie denazyfikacji w powojennych Niemczech, prawu do nieintegracji, jako przejawu prawa do bycia sobą, konceptowi "kontrpośrednika", którego umownym zadaniem byłoby wskazanie ewentualnemu nabywcy wad mieszkania, które zamierza kupić oraz koniowi jako zwierzęciu domowemu de lege lata i de lege ferenda. W następnych rozdziałach poszczególni autorzy, samodzielnie zajęli się następującą problematyka: przedawnieniem roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom, ujawnieniem w księdze wieczystej prawa dożywocia, zarządem majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, oceną dochowania formy szczególnej czynności prawnej w aspekcie czasowym – na tle wyroku SN z 29 stycznia 2009 r. (V CSK 294/08), sposobem wyrażenia utworu architektonicznego, dorozumianym sposobem zawarcia umowy o podział nieruchomości quoad usum, uprawnieniami majątkowymi przysługującymi małoletniemu w związku ze śmiercią rodzica, stwierdzeniem treści testamentu ustnego, problematyką umowy przewłaszczenia na zabezpieczenia nieruchomości, opcjonalnym prawem umów - w aspekcie zalet i ograniczeń, „rzeczami wyłączonymi z obrotu” (res extra commercium) w polskim porządku prawnym, mechanizmem ochrony pracownic w ciąży będących członkami zarządu spółki, zasadą odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych (art. 82 RODO), winą i szkodą jako przesłankami odpowiedzialności z art. 430 k.c, niedopuszczalnością umorzenia postępowania o wydanie nakazu zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem w przypadku zmiany rozstrzygnięcia formalizującego kontakty, dopuszczalnością zastosowania klauzuli z art. 33 pkt 2 k.r.o. in fine w umowie darowizny o charakterze czysto zobowiązującym oraz zawiłościami i niekonsekwencjami w zakresie formy czynności prawnych – na tle umowy o roboty budowlane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red. ; Zagrobelny, Krzysztof. Red. ; Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.032

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK