Title:

Sporobolomyces roseus jako bioindykator zanieczyszczenia powietrza – cz. I ; Sporobolomyces roseus jako bioindykator zanieczyszczenia powietrza – cz. I

Creator:

Katarzyna Guz-Regner ; Guz-Regner, Katarzyna.

Subject and Keywords:

Sporobolomyces roseus, zanieczyszczenie powietrza, bioindykator, grzyby drożdżopodobne, analiza badawcza ; Sporobolomyces roseus, bioindykator, zanieczyszczenie powietrza, analiza, badania, grzyby drożdżopodobne

Description:

Zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa na całą przyrodę i komfort życia ludzi, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Mikrobiologiczna analiza powietrza jest ważną metodą badawczą, ale nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty stan sanitarny środowiska. W środowisku bowiem mogą pojawiać się specyfi czne zanieczyszczenia, które mogą hamować wzrost i rozwój drobnoustrojów. Poszukuje się zatem nowych biowskaźników, które mogły mieć zastosowanie w kontroli środowisk w aspekcie specyficznych zanieczyszczeń. Jednym z takich biowskaźników mogą stać się czerwonopigmentowe grzyby drożdżopodobne, zwłaszcza Sporobolomyces roseus.

Abstract:

Zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa na całą przyrodę i komfort życia ludzi, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Mikrobiologiczna analiza powietrza jest ważną metodą badawczą, ale nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty stan sanitarny środowiska. W środowisku bowiem mogą pojawiać się specyfi czne zanieczyszczenia, które mogą hamować wzrost i rozwój drobnoustrojów. Poszukuje się zatem nowych biowskaźników, które mogły mieć zastosowanie w kontroli środowisk w aspekcie specyficznych zanieczyszczeń. Jednym z takich biowskaźników mogą stać się czerwonopigmentowe grzyby drożdżopodobne, zwłaszcza Sporobolomyces roseus.

Place of publishing:

Katowice

Publisher:

Elamed Media Group ; Elamed Media Group

Date:

2013 ; 2013

Resource Type:

artykuł

Format:

pdf (application/pdf)

Identifier:

1643-7381 ; 1643-7381

Source:

Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski ; Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski

Language:

pol ; pol

Rights Management:

Copyright by authors (text)