PLMET:

click here to follow the link

Title:

System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej

Creator:

Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata

Subject and Keywords:

system patentowy ; wynalazki ; innowacje przełomowe ; wiedza techniczna ; patenty

Abstract:

Problematyka pracy koncentruje się wokół roli jaką współczesne systemy patentowe mają do odegrania w gospodarkach, dla których najistotniejszym zasobem stała się wiedza, w tym przede wszystkim stanowiąca fundament tworzonych wynalazków, wiedza techniczna. Publikacja stanowi próbę uporządkowania dotychczasowego stanu wiedzy w analizowanym obszarze oraz wskazanie tych zagadnień, które z perspektywy ekonomii budzą najwięcej kontrowersji. Ich dotychczasowe podejmowanie w literaturze przedmiotu cechuje wybiórczość i koncentracja przede wszystkim na aspektach prawnych. Brakuje natomiast kompleksowego omówienia powyższego problemu w ujęciu nauk ekonomicznych. Głównym celem opracowania jest wskazanie nowej roli systemów patentowych, dzięki której po modernizacji dotychczasowej struktury, weryfikacji obowiązujących w nim reguł oraz usprawnieniu systemu informacyjnego, ich funkcjonowanie w większym niż dotychczas stopniu przystosowane zostałoby do wymogów rynkowych. Publikacja składa się z części teoretycznej opartej na studiach literaturowych oraz empirycznej, w której wykorzystano metodę analizy cytowań patentowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że efektywna realizacja funkcji informacyjnej stanowi dla systemów patentowych zarówno wyzwanie jak i szansę na usankcjonowanie w nowej roli, zgodnej z wytycznymi gospodarowania opartego na wiedzy. Tworzenie i udostępnianie zweryfikowanych merytorycznie zasobów specjalistycznej wiedzy, wykorzystywanej do celów badawczych oraz w praktyce inżynieryjnej tworzy bowiem możliwość realnego oddziaływania na aktywność wynalazczą warunkującą postęp techniczny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec. ; Noga, Marian (1946- ). Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-54-0

DOI:

10.34616/23.19.019

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Autor opisu:

TK