Object

Title: Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego

Alternative title:

Jurisprudence and doctrine as a source of private law

Creator:

Frąckowiak, Józef (1947- )

Subject and Keywords:

sources of law   jurisprudence   doctrine   legal relationship   interpretation of regulations and its role in shaping legal relations  
źródła prawa   orzecznictwo   doktryna   stosunek prawny   wykładnia przepisów i jej rola w kształtowaniu stosunku prawnego

Abstract:

In Polish legal literature, it has long been pointed out that jurisprudence and doctrine have an impact on the formation of legal norms. In private law, the influence of jurisprudence and doctrine is particularly visible. Despite the unambiguous determination in art. 87 of the Constitution of the Republic of Poland, which is a source of law, and lack of case law and doctrine in this list, they play an important role in the creation of the norms of applicable law. In the private law doctrine, it is assumed that the norm of applied law is nothing else but a legal relation understood as a pattern of authorized and prescribed behavior for its parties. Such a relationship that arises from a legal event is shaped by elements derived from: ius cogens norms, parties agreement, ius dispositivi norms, non-legal norms to which the law or agreement of the parties refers, and ultimately by a court decision, within the limits specified in art. 322 k.p.c (Code of Civil Procedure). The presented study is devoted to demonstrating what is the role of jurisprudence and the doctrine supporting it in the interpretation of the concepts used in the regulations and what are the relations between the legislator and the case law in this respect  

W polskiej literaturze prawniczej od dawna wskazuje się, że orzecznictwo i doktryna mają wpływ na powstawanie norm prawa. W prawie prywatnym wpływ orzecznictwa i doktryny jest szczególnie widoczny. Pomimo jednoznacznego ustalenia w art. 87 Konstytucji RP, co jest źródłem prawa i braku w tym wykazie orzecznictwa i doktryny, odgrywają one istotną rolę w tworzeniu norm prawa stosowanego. W doktrynie prawa prywatnego przyjmuje się, że norma prawa stosowanego to nic innego, jak stosunek prawny rozumiany jako wzór dozwolonego i nakazanego zachowania dla jego stron. Stosunek taki, który powstaje ze zdarzenia prawnego, jest kształtowany przez elementy pochodzące z: norm ius cogens, umowę stron, normy ius dispositivi, normy pozaprawne, do których odsyła ustawa lub umowa stron, a ostatecznie przez decyzję sądu, w granicach określonych w art. 322 k.p.c. Prezentowane opracowanie poświęcone jest wykazaniu, jaka jest rola orzecznictwa i wspomagającej go doktryny w wykładni pojęć użytych w przepisach i jakie w tym względzie są relacje pomiędzy ustawodawcą a orzecznictwem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109203   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.4

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 47-65

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Józef Frąckowiak

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

517

Number of object content views in PDF format

524

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95865

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information