Object

Title: Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji

Alternative title:

Praxseological interpretation of the phenomenon of public administration from the perspective of relativism boundaries of organization

Creator:

Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

organisation   institutions   the degree of an institution's organisation   the core of an institution   an institution's external circle   an institution's environment  
organizacje   instytucja   stopień zorganizowania instyucji   rdzeń instytucji   krąg zewnętrzny instytucji   otoczenie instytucji

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

An approach to public administration presented in the article is based on the assumption of the immediacy of applying research methods in the area of organization and management for the description and analysis of the composition and functioning of institutions included in the public administration. The article takes into account the consequences of the system’s transformation in Poland from the early 1990s as a result of which the public administration was rebuilt by replacing the previous model of the state administration corresponding to the objectives of the socialist state’s political system, a highly bloated multi-sector organizational system, which makes for considering the participation of members of particular administrative institutions at different degrees of their organization concurrently and in parallel. The result of this study leads to the conclusion that public administration institutions have relative boundaries of their organisational separation and thus the same people can simultaneously participate in a number of institutions belonging to the core, the external circle and the environment while at the same within the same institution there can come to such parallel multiplicity of participation. Examples of government administration and local government institutions have been presented to illustrate these claims  

Podejście do administracji publicznej zaprezentowane w artykule opiera się na założeniu bezpośredniości zastosowania metod badawczych z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu do opisu i analizy budowy i funkcjonowania instytucji wchodzących w skład administracji publicznej. W artykule uwzględniono konsekwencje transformacji ustrojowej w Polsce z początku lat 90. XX wieku, w których wyniku odbudowano administrację publiczną, zastępując poprzedni model administracji państwowej odpowiadający założeniom ustrojowym państwa socjalistycznego, wysoce rozbudowanym wielosektorowym układem organizacyjnym, co pozwala rozpatrywać uczestnictwo członków poszczególnych instytucji administracyjnych na różnych stopniach ich zorganizowania w tym samym czasie i równolegle. Wynik tego badania prowadzi do stwierdzenia, że instytucje administracji publicznej mają relatywne granice swego organizacyjnego wyodrębnienia i tym samym te same osoby mogą jednocześnie uczestniczyć w kilku instytucjach, należąc do rdzenia, kręgu zewnętrznego i otoczenia, a zarazem w tej samej instytucji może dojść do takiej równoległej wielości uczestnictwa. Do zilustrowania tych twierdzeń w artykule dokonano egzemplifikacji instytucji administracji rządowej i samorządu terytorialnego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109220   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 79-102

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

142

Number of object content views in PDF format

143

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95916

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information