Object

Title: Cywilizacja i kanonizacja prawa o aktach stanu cywilnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cywilizacja i kanonizacja prawa o aktach stanu cywilnego

Creator:

Szadok-Bratuń, Aleksandra

Subject and Keywords:

kodeks rodzinny i opiekuńczy   prawo o aktach stanu cywilnego   prawo kanoniczne   dualizm prawa   kanoniczna forma zawarcia małżeństwa cywilnego   przenikanie porządków prawnych

Abstract:

In the Polish legal doctrine the dispute over the place of two normative acts - the Family and Care Code and the law on Civil Registry Records acts - in the civil law system returns from time to time. One of the advantages of this dispute is the possibility of showing the interference of public and private law. The introduction to the domestic jurisprudence the canonical form of civil marriage resulted in the incorporation of certain elements of the canon law into it. Hence, it is possible to speak of the dualistic construction of permeation of legal regimes in the fora of state law and canon law. This specific frontier is reflected by the subject specificity of the law on civil status records characterized by two-staged, dual merging of different legal orders. At the first stage, in the area of the state legal system, there is dualism: administrative law (public) ‒ family law (private). At the other, in the area of interference of the Polish and religious legal order, there is dualism: state law ‒ canon law. The first-degree dualism was conventionally defined as the „civilization” of the law on civil registry records acts and the second-degree dualism ‒ the „canonization” of the civil-law code.  

W polskiej doktrynie prawniczej co pewien czasu odżywa spór o miejsce w systemie prawa cywilnego dwóch aktów normatywnych: kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego. Jednym z walorów tego sporu jest możliwość ukazania interferencji prawa publicznego i prywatnego. Wprowadzenie do rodzimego prawoznawstwa kanonicznej formy zawierania małżeństwa cywilnego spowodowało inkorporowanie do niego pewnych elementów prawa kanonicznego. Stąd też można mówić o dualistycznej konstrukcji przenikania się reżimów prawnych na forach prawa państwowego i prawa kanonicznego. To swoiste pogranicze oddaje specyfika przedmiotowa prawa o aktach stanu cywilnego nacechowana dwustopniowym, dualnym krzyżowaniem się odmiennych porządków prawnych. Na pierwszym stopniu, w obszarze krajowego systemu prawnego, zachodzi dualizm: prawo administracyjne (publiczne) – prawo rodzinne (prywatne). Na drugim zaś, w obszarze interferencji porządku prawnego polskiego i wyznaniowego, zachodzi dualizm: prawo państwowe – prawo kanoniczne. Dualizm pierwszego stopnia określony został umownie pojęciem „cywilizacji“ prawa o aktach stanu cywilnego a dualizm drugiego stopnia – „kanonizacji“ prawa o aktach stanu cywilnego.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89638   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Szadok-Bratuń

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

375

Number of object content views in PDF format

535

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95437

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information