Object

Title: Uwagi o cywilizacji stosowania przepisów prawa administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uwagi o cywilizacji stosowania przepisów prawa administracyjnego

Creator:

Adamiak, Barbara

Subject and Keywords:

the burden of proof   transfer of the value of civil law to the ground of administrative law   the value of civil law   socio-economic effects   the principle of social coexistence  
zasada współżycia społecznego   ciężar dowodu   skutki społeczno-gospodarcze   wartości prawa cywilnego   przenoszenie wartości prawa cywilnego na grunt prawa administracyjnego

Abstract:

The application of administrative law, as well as the application of civil law combine the common values on which the entire legal order is based, the values resulting primarily from constitutional principles. The whole legal order is based on unity, which means that when interpreting the provisions of substantive administrative law, one can not derive the one that would deny this legal order, including undermining or excluding the protection of values adopted in civil law, eg property rights. Administrative law permeates common values with values adopted in civil law, whereby the authority of public administration is obliged to defend these values, including interpretation of regulations and determination of the actual state in a given case.  

Stosowanie prawa administracyjnego, tak i stosowanie prawa cywilnego łączą wspólne wartości, na jakich oparty jest cały porządek prawny, wartości wynikających przede wszystkim z konstytucyjnych zasad. Cały porządek prawny oparty jest na jedności, co oznacza, że przy wykładni przepisów materialnego prawa administracyjnego nie można wyprowadzać takiej, która przeczyłaby temu porządkowi prawnemu, w tym podważała lub wykluczała ochronę wartości przyjętych w przepisach prawa cywilnego, np. prawa własności. Prawo administracyjne przenikają wartości wspólne z wartościami przyjętymi w prawie cywilnym, przy czym to na organie administracji publicznej ciąży obrona tych wartości, w tym przy wykładni przepisów i ustaleniu stanu faktycznego w danej sprawie.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89602   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Barbara Adamiak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 6, 2022

In our library since:

May 31, 2018

Number of object content hits:

1 233

Number of object content views in PDF format

1623

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95400

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information