PLMET:

click here to follow the link

Title:

Institutional determinants of innovations in regional governance in Poland

Creator:

Wiktorska-Święcka, Aldona ; Michalewska-Pawlak, Małgorzata ; Klimowicz, Monika

Subject and Keywords:

innowacje ; regional governance ; współzarządzanie rozwojem regionalnym ; europeizacja ; ewaluacja ; sieci ; przedsiębiorczość

Abstract:

Przedmiotem analizy przedstawionej w monografii są nowe, innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie rozwojem regionalnym w Polsce. Monografia przedstawia cząstkowe wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu naukowego, którego celem było określenie i zrozumienie innowacyjnych rozwiązań, które zostały wprowadzone w praktyce zarządzania rozwojem regionalnym w Polsce przyczyniających się do osiągania strategicznych celów rozwoju regionalnego. Jednym z istotnych celów badawczych projektu było określenie instytucjonalnych uwarunkowań stosowania innowacyjnych rozwiązań we współzarządzaniu regionalnym. Badania przeprowadzone w ramach projektu badawczego "Innowacje w zarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce" zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach dotacji na badania naukowe UMO-2013/09/B/HS5/04522.Niniejsza monografia składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym autorzy omawiają teoretyczne aspekty badań nad innowacjami w zarządzaniu regionalnym. Przedstawiono w nim stan badań oraz zaprezentowano konceptualizację pojęć niezbędnych do analizy innowacji w zarządzaniu regionalnym. Ważnym elementem rozdziału jest wykorzystanie koncepcji europeizacji i wielopoziomowego sprawowania rządów w badaniach nad procesami innowacyjności w zarządzaniu regionalnym. Rozdział drugi poświęcony jest kwestiom dotyczącym instytucjonalnego kontekstu zarządzania regionalnego w Polsce. Autorzy przedstawiają instytucjonalne uwarunkowania modelu zarządzania regionalnego, które można odnaleźć w polskich regionach. W rozdziale trzecim omówione zostały definicje i modele innowacji w zarządzaniu regionalnym. Najważniejsza część rozdziału poświęcona jest prezentacji modelu badania innowacji w zarządzaniu regionalnym, który stanowi podstawę weryfikacji różnych rodzajów innowacji. W rozdziale czwartym autorzy przedstawiają pięć studiów przypadków wdrożenia innowacji w zarządzaniu regionalnym w praktyce instytucjonalnej w Polsce. Rozdział zawiera podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach projektu. Książka kończy się prezentacją wniosków, związanych z najistotniejszymi czynnikami ułatwiającymi i hamującymi tworzenie oraz wdrażanie innowacji w zarządzaniu regionalnym w Polsce.

Place of publishing:

Warszawa ; Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2017

Resource Type:

monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-7545-765-0 ; DOI 10.23734/26.17.004

Language:

eng

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warsaw 2017 ; © Copyright by Uniwersytet Wrocławski ; © Copyright by Aldona Wiktorska-Święcka, Monika Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak

Autor opisu:

jk