Object

Title: Liability of public authority entities under art. 4172 of the Polish Civil Code ; Odpowiedzialność podmiotów władzy publicznej na podstawie art. 4172 Kodeksu cywilnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Liability of public authority entities under art. 4172 of the Polish Civil Code  
Odpowiedzialność podmiotów władzy publicznej na podstawie art. 4172 Kodeksu cywilnego

Creator:

Jaworski, Bartłomiej

Subject and Keywords:

public authority liability   liability of public authority entities for legal actions   principle of equity  
zasada słuszności   odpowiedzialność podmiotów władzy publicznej za działania legalne   odpowiedzialność władzy publicznej

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The issue of liability of public authorities involves a lot of fundamental problems of a constitutional, axiological and philosophical nature, while tracing its dynamic evolution – especially in recent years – both nationally and internationally, shows that it reflects to some extent the nature of the relationship between the State and an entity and allows the identification of the ongoing changes in legal thinking and functioning of the new democratic mechanisms. In the Polish legal system, entities that exercise public authority have to reckon with the need to continuously incur liability. However, in accordance with Article 4172 of the Polish Civil Code, bodies of public authority are responsible for damages caused by their legal activities, and if the damage was caused to a person, the victim may claim full or partial redress and financial compensation for the inflicted damage, when circumstances indicate that equity so requires. The principle expressed in Article 4172 is increasingly applied in the cases of damages to the State and other broadly defined entities of public authorities and is an issue worth closer analysis for the possibility of its use by citizens who have suffered injury through the legal action of administrative entities.  

Zagadnienie odpowiedzialności władzy publicznej skupia w sobie wiele zasadniczych problemów o charakterze nie tylko konstytucyjnym, ale i aksjologicznym oraz filozoficznym, a śledząc jej dynamiczną ewolucję – zwłaszcza w ostatnich latach – zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, można uznać, że odzwierciedla ona w jakimś stopniu naturę relacji państwo–jednostka i pozwala na identyfikację dokonujących się przemian w myśleniu prawniczym oraz w funkcjonowaniu nowych mechanizmów demokratycznych. W polskim systemie prawnym podmioty, które wykonują władzę publiczną, muszą się liczyć z koniecznością ciągłego ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Zgodnie jednak z art. 4172 Kodeksu cywilnego podmioty władzy publicznej odpowiadają za szkody powstałe wskutek ich działalności legalnej, a gdy szkoda wyrządzona została na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, kiedy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności. Zasada wyrażona w art. 4172 znajduje coraz szersze zastosowanie w sprawach o odszkodowanie wobec Skarbu Państwa i innych szeroko rozumianych podmiotów władzy publicznej oraz jest zagadnieniem wartym bliższej analizy pod kątem możliwości wykorzystania jej przez obywateli, którzy odnieśli szkodę poprzez zgodne z prawem działanie podmiotów administrujących.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79814   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bartłomiej Jaworski

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2023

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

3 294

Number of object content views in PDF format

4502

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84765

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information