Object

Title: Polskie duchowieństwo katolickie wobec systemów totalitarnych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania społecznego kardynała Adama Stefana Sapiehy 1926–1939

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polskie duchowieństwo katolickie wobec systemów totalitarnych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania społecznego kardynała Adama Stefana Sapiehy 1926–1939

Creator:

Kępa, Mateusz   Marszał, Maciej (1968- )

Subject and Keywords:

state   the Second Polish Republic   The Catholic Church   totalitarianism   Adam Stefan Sapieha  
Kościół katolicki   totalitaryzm   II Rzeczpospolita   państwo   Adam Stefan Sapieha

Abstract:

Important issues in the Polish political thought in the interwar period was the ratio of the Polish Catholic Church to a totalitarian movement emerging after the First World War. Among the active and prominent clergy of the Catholic Church in Poland, who took the floor on the emerging European movements and totalitarian regimes was a cardinal , senator of the Republic of Polish Prince Adam Stefan Sapiecha (1867-1951). According Sapieha greatest threat to Polish was Bolshevism, which was anti-Christian system, promoting the ideas of atheism and the destruction of all Christian values and God himself. He did not agree on the Bolshevik so-called depiction social issues. Bishop of Cracow openly opposed to the concept of the authoritarian state. Sapieha condemned emerging, by Benito Mussolini affair, Italian fascism ideologies. Sapieha criticizing Nazism very clearly stood for the Christian education of the young generation of Germans. With great emphasis he condemned a new German ideology that refers to racism and absolutist nation treatment. He argued that Nazism based on oldgermanic beliefs is contrary to the Christian vision of man. Sapieha warned that racism had threatened the essence of „the God -Creator „ and falsifies the order of things. In his view, the Nazi ideology was a perversion of natural law and the state. In his opinion, the Nazis perverted state and opposed to God. Attitude of Catholic Cardinal Adam Stefan Sapieha to the ideology of fascism, communism, Nazism, as well as emerged with the ideology of totalitarian regimes should be stated that it was decidedly negative. Both communism and fascism and Nazism hit in the spiritual rule of the Catholic Church and was a contradiction of the idea of a “just state”.  

Do istotnych zagadnień w polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego był stosunek polskiego Kościoła katolickiego do ruchów totalitarnych kształtujących się po I wojnie światowej. W gronie aktywnych i wybitnych duchownych Kościoła katolickiego w Polsce, którzy zabierali głos w sprawie rodzących się w Europie ruchów i ustrojów totalnych był kardynał prezbiter, senator Rzeczypospolitej Polskiej książe Adam Stefan Sapiecha (1867-1951). Według Sapiehy największym zagrożeniem dla Polski był bolszewizm, który był systemem antychrześcijańskim, propagujący ateizm i idee zniszczenia wszelkich wartości chrześcijańskich oraz samego Boga. Nie godził się on na bolszewickie ujęcie tzw. kwestii społecznej czy socjalnej. Biskup krakowski jawnie sprzeciwiał się koncepcji państwa autorytarnego. Ponadto Sapieha potępiał rodzącą się za sprawą Benito Mussoliniego ideologie włoskiego faszyzmu. Sapieha krytykując nazizm bardzo wyraźnie stawał w obronie chrześcijańskiego wychowania młodego pokolenia Niemców. Z wielkim naciskiem potępiał nową ideologię niemiecką odwołującą się do rasizmu i absolutystycznego traktowania narodu. Twierdził, że nazizm oparty na starogermański wierzeniach jest sprzeczny chrześcijańską wizją człowieka. Sapieha ostrzegał, że rasizm groził w istotę „Boga –Stwórcy” i fałszuje porządek rzeczy. Jego zdaniem nazistowska ideologia była wypaczeniem natury państwa i prawa. W jego ocenie naziści wypaczyli państwo i przeciwstawili je Bogu. Stosunek kardynała Adama Stefana Sapiehy do ideologii faszyzmu, komunizmu, nazizmu, a także wyłonionych z tych ideologii systemów totalitarnych należy stwierdzić, że był on zdecydowanie negatywny. Zarówno komunizm, jak i faszyzm i nazizm godził w duchowe rządy Kościoła katolickiego i był zaprzeczeniem idei sprawiedliwego państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Przygodzki, Jacek. Red.   Ławnikowicz, Grzegorz. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79167   ISBN 978-83-65431-31-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 84)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Marszał, Mateusz Kępa

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2023

In our library since:

Apr 17, 2017

Number of object content hits:

348

Number of object content views in PDF format

433

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82744

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information