Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nowa struktura regulacji prawnej bankowych norm ostrożnościowych

Creator:

Grodecka, Anna

Subject and Keywords:

ustawa o nadzorze makroostrożnościowym   dyrektywa 2013/36   nowelizacja Prawa bankowego   rozporządzenie nr 575/2013   normy ostrożnościowe   pakiet CRD IV/CRR

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

W artykule przedstawiono pokrótce analizę dotychczasowego kształtu struktury regulacji prawnej bankowych norm ostrożnościowych. Strukturę tę zbudowano w oparciu o przepisy: ustawy Prawo bankowe, uchwał Komisji Nadzoru Finansowego oraz rekomendacji KNF. Tak ukształtowany model regulacji budził kontrowersje i prowokował spory ze względu na niesprecyzowany charakter prawny uchwał KNF oraz podnoszoną w literaturze sprzeczność przepisów ustawy upoważniających KNF do wydawania aktów prawnych o walorze „powszechnego obowiązywania” z konstytucyjnie określonym zamkniętym katalogiem źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Bodźcem do dokonania zmian w dotychczasowej strukturze regulacji okazał się tzw. pakiet CRD IV/CRR, na który składają się dwa akty prawa unijnego (rozporządzenie i dyrektywa). Wobec konieczności dostosowania do jego postanowień unormowań obowiązujących w polskim porządku prawnym, mocą przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, zmieniających w znacznej mierze przepisy ustawy Prawo bankowe, wyeliminowano upoważnienia dla KNF do wydawania uchwał oraz zawarto delegacje dla ministra właściwego ds. instytucji finansowych do wydawania rozporządzeń w odnośnym zakresie. Konsekwencją wejścia w życie przepisów tejże ustawy będzie zarówno przyjęcie nowego, wewnętrznie rozbudowanego modelu regulacji prawnej rozpatrywanych norm, jak i wzmocnienie współpracy organów nadzoru nad rynkiem finansowym, funkcjonującym w ramach unijnego rynku wewnętrznego, wobec rozbudowania katalogu aktów prawa unijnego zawierających bankowe normy ostrożnościowe, w tym normy prawnie wiążące, skierowane bezpośrednio do podmiotów działających na rynku finansowym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Grodecka

Autor opisu:

TK