Object

Title: Current and selected issues in banking, taxes and accounting ; Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości : Spis treści ; Wstęp

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Current and selected issues in banking, taxes and accounting  
Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości : Spis treści ; Wstęp

Subject and Keywords:

balance   medical service providers   value added tax   general clause   interchange fee   Venture Capital   financial report   excess performance   cost accounting   costs of doing business   real property tax   profit and loss statement   cultural institutions   tax avoidance   agricultural accounting   CRD IV/CRR   grant   prudential norms   agricultural taxes   technology transfer  
normy ostrożnościowe   rachunek zysków i strat   podatek od nieruchomości   rachunkowość rolnicza   Venture Capital   rachunek kosztów   sprawozdanie finansowe   koszty działalności przedsiębiorstwa   podmioty lecznicze   opłata intrchange   dotacja   bilans   nadwykonania   podatki w rolnictwie   unikanie opodatkowania   transfer technologii   klauzula generalna   instytucje kultury   pakiet CRD IV/CRR   podatek od towarów i usług   świadczenia ponadlimitowe

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

This monograph presents issues selected issues from among the most topical in the area of banking, taxes, and accounting, examined from the perspective of both economics and law. Among the issues related to banking and the financial markets in general, there is a presentation of the structure of domestic legal regulations as they concern prudential norms in conjunction with the necessity of adapting them to the so-called “CRD IV/CRR package”, legal regulation concerning interchange fees as adopted in the Regulation of the European Parliament and the Council regarding interchange fees for payment transactions performed using payment cards. Concerning the issue of taxes, there is a discussion of both issues regarding payment for consideration in VAT and the application of this tax to grants received by private entities for the performance of tasks assigned by local self-government agencies, in the areas of social assistance and educational services, and also taxation of grants for cultural institutions. There is also a discussion of taxation of agricultural activity, both from a historical perspective and a current one discussing contemporary trends, taxation of real property by communes, and the general tax avoidance clause. The third area of deliberations consists of issues surrounding management of finances and accounting. It contains a presentation of the issue of the role of financial reporting in assessment of the financial situation of an enterprise and management of that enterprise; the manner in which costs for management of an enterprise can be deducted using the example of a publisher, and the possibilities for financing activity involving the transfer of technology to commercial practice. There is also a presentation of the tax and the accounting definitions of income and costs resulting from so-called excess performance of medical services that arises after exceeding the limit of services defined in the contract between service providers and the National Health Fund.  

Niniejsza monografia prezentuje najbardziej aktualne a jednocześnie wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości, rozpatrywane z perspektywy zarówno nauk ekonomicznych, jak i prawnych. W grupie zagadnień dotyczących bankowości a nawet szerzej - rynku finansowego, przedstawiono kształt struktury krajowych regulacji prawnych bankowych norm ostrożnościowych, w związku z wymogiem ich dostosowania do tzw. „pakietu CRD IV/CRR”, regulację prawną opłat interchange w kształcie przyjętym ostatecznie w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych wykonanych na podstawie karty. W zakresie problematyki podatkowej poruszone zostały zarówno zagadnienia dotyczące kwestii odpłatności świadczenia w podatku od towarów i usług opodatkowania nim dotacji uzyskiwanych przez podmioty prywatne na realizację zadań, powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie świadczenia usług pomocy społecznej i w zakresie usług edukacyjnych, czy też opodatkowania dotacji dla instytucji kultury. W tym nurcie omówiono także opodatkowanie działalności rolniczej, zarówno z perspektywy historycznej, jak i aktualnych problemów i tendencji w tym zakresie, opodatkowanie gminy podatkiem od nieruchomości, klauzulę generalną przeciwko unikaniu opodatkowania. Trzeci nurt rozważań stanowią zagadnienia dotyczące zarządzania finansami i rachunkowości. W jego ramach została zaprezentowana problematyka dotycząca roli sprawozdań finansowych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i zarządzania nim; sposobu ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wydawnictwa, możliwości finansowania działalności związanej z transferem technologii do praktyki gospodarczej. Ponadto, przedstawione zostały podatkowe i rachunkowe ujęcie przychodów i kosztów wynikających z tak zwanych nadwykonań świadczeń medycznych, które powstają po przekroczeniu limitu świadczeń określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79006   ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

456

Number of object content views in PDF format

623

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82424

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Spis treści ; Wstęp May 27, 2022

This page uses 'cookies'. More information