Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Judycjalizacja polityk publicznych w Unii Europejskiej na przykładzie prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej

Alternative title:

A judicializaçao da proteçao da concorrencia e da regulamentacao setorial no direito da Uniao Europeia: entre o controle de legalidade e a conduçao da política administrativa

Creator:

Szydło, Marek

Subject and Keywords:

sądowa kontrola ; unijne prawo konkurencji ; judycjalizacja ; unijna regulacja sektorowa ; Judicializaçao ; direito comunitário da Uniao Europeia da concorrencia ; regulamentaçao comunitária setorial ; controle judicial

Description:

Streszcz. art. w jęz. pol. lub port. ; Tekst częśc. w jęz. port., częśc. tł. z jęz. ros.

Abstract:

Judycjalizacja unijnego prawa konkurencji oraz unijnego prawa regulacji sektorowej przejawia się w dwóch zachodzących równolegle procesach. Po pierwsze, krajowe organy konkurencji i krajowe organy regulacyjne, które na podstawie przepisów prawa unijnego są powoływane do życia przez państwa członkowskie w celu realizacji danej polityki publicznej mającej swoją podstawę w unijnym porządku prawnym, przybierają z mocy tego ostatniego porządku charakter organów (instytucji) sądowych, przede wszystkim w zakresie specyficznego sposobu swojej organizacji, a także w sposobie swojego działania. Po drugie, prawo unijne wymaga od państw członkowskich, by rozstrzygnięcia wspomnianych wyżej krajowych organów realizujących z upoważnienia prawa unijnego określone polityki publiczne były poddawane kontroli sądowej. Należy wszakże zauważyć, że prawodawca unijny, będący autorem i zarazem motorem procesu judycjalizacji unijnego prawa konkurencji i unijnej regulacji sektorowej, jest w tych swoich działaniach wyraźnie niekonsekwentny i brakuje mu w tym zakresie elementarnej spójności. Stąd też niniejszy artykuł postuluje większe ujednolicenie i dalej idącą oraz bardziej odważną uniformizację rozwiązań prawnych będących przejawem judycjalizacji unijnego prawa konkurencji i unijnego prawa regulacji sektorowej (w obu omawianych w niniejszym opracowaniu przejawach tej judycjalizacji). ; A judicializaçao do direito da Uniao Europeia (EU) da concorrencia, bem como do seu direito de regulamentaçao setorial ocorre em dois processos paralelos. De um lado, os órgaos nacionais da concorrencia e os órgaos nacionais reguladores - os quais sao criados sobre a base dos preceitos do direito comunitário para os Estados membros a fim de por em execuçao uma política pública com fundamento na ordem jurídica comum e os quais, em virtude da vigencia desta última ordem, tomam o caráter das instituiçoes (corpos) judiciais, precipuamente no âmbito de sua organizaçao peculiar e do seu modo de agir próprio. Por outra parte, o direito comunitário requer dos Estados membros que as decisoes dos órgaos nacionais, acima mencionados, realizadas por procuraçao do direito da Uniao Europeia, que determinadas política públicas sejam submetidas ao controle judicial. Ao discorrer sobre isso é preciso acrescentar que o legislador comunitário - o qual é o autor e ao mesmo tempo o motor do processo de judicializaçao do direito da Uniao Europeia sobre a concorrencia e a regulaçao comunitária setorial – é nas suas atuaçoes, bastante inconsequente e desprovido, nesta seara, de uma coerencia elementar. Por isso, esta contribuiçao sugere mais uniformidade e unidade no que tange as regras jurídicas, as quais sao as manifestaçoes da judicializaçao do direito comunitário da concorrencia e do direito da Uniao Europeia da regulaçao setorial (ambos os aspetos examinados neste estudo).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maliska, Marcos Augusto. Red. ; Complak, Krystian. Red. ; Uziębło, Piotr. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-43-7

DOI:

10.19195/2300-7249.41.3.1

Language:

pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3933

Is part of:

Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji. Evolução do Estado no Brasil, Polônia e Eurásia

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Marek Szydło

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK