Object

Title: Ocena wybranych aspektów jakości życia ludzi młodych po roku trwania pandemii COVID-19

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ocena wybranych aspektów jakości życia ludzi młodych po roku trwania pandemii COVID-19

Alternative title:

Assessing selected aspects of the quality of life of young people after one year of the COVID-19 pandemic

Group publication title:

Ekonomia – Wroclaw Economic Review. 2021, 27/3

Creator:

Wicka, Aleksandra

ORCID:

0000-0001-7713-4953

Subject and Keywords:

COVID-19   quality of life   isolation   pandemic   young people  
COVID-19   jakość życia   izolacja   pandemia   ludzie młodzi

Description:

Od 2013: Ekonomia – Wroclaw Economic Review

Abstract:

The period of the SARS-CoV-2 pandemic led to the emergence of concerns for health and life as well as unprecedented limitations in the functioning of society, which translated into the perception of the quality of life. Quality of life, according to the definition of the World Health Organization, is a subjective assessment by an individual of his or her life situation in relation to the culture in which this individual lives, their system of values, goals, expectations and interests. Among the components mentioned in the domain of “social functioning” there are objective indicators, such as: the number of social contacts, relating to work and earnings, and subjective ones, e.g. satisfaction with social relations and work. The aim of the study is to assess the perception of the quality of life by young people after a year of the pandemic in three areas: health, material situation and employment, and social relations. Research results indicate that young people subjectively felt the decline in quality of life during the pandemic, compared to other groups. This is due to both social isolation and the difficult situation on the labor market. The reason for the worse perception of the quality of life by young people was, first of all, the limitation of social contacts, but also the loss of a job, lower income and the fear of finding a job related to education in the future. About half of the respondents are very pessimistic about their future.  

Okres pandemii COVID-19 doprowadził do pojawienia się obawy o zdrowie i życie oraz bezprecedensowych ograniczeń funkcjonowania społeczeństwa, co przełożyło się na postrzeganie jakości życia. Jakość życia, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, to subiektywna ocena przez jednostkę jej sytuacji życiowej w odniesieniu do kultury, w której ta jednostka żyje, jej systemu wartości, celów, oczekiwań, zainteresowań. Wśród składowych wymienianych w domenie funkcjonowanie społeczne wyróżniane są wskaźniki obiektywne, takie jak: liczba kontaktów społecznych, odnoszące się do pracy i zarobków, oraz subiektywne, na przykład satysfakcja z relacji społecznych, pracy. Celem opracowania jest ocena postrzegania jakości życia przez ludzi młodych po roku pandemii w trzech obszarach: zdrowia, sytuacji materialnej i zatrudnienia oraz relacji społecznych. Wyniki badań wskazują, że najbardziej subiektywnie ograniczenia jakości życia w okresie pandemii odczuły osoby młode. Wynika to zarówno z izolacji społecznej, jak i z trudnej sytuacji na rynku pracy. Powodem gorszego postrzegania jakości życia przez ludzi młodych było przede wszystkim ograniczenie kontaktów społecznych, ale też utrata pracy, zmniejszenie dochodów oraz obawa o znalezienie odpowiedniej pracy w przyszłości. Około połowy respondentów pesymistycznie postrzega swoją przyszłość.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136899   ISSN 0239-6661   ISSN 2658-1310

DOI:

10.19195/2658-1310.27.3.4

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661, No 4081

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Mar 24, 2023

In our library since:

Mar 24, 2023

Number of object content hits:

24

Number of object content views in PDF format

28

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146577

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information