Object

Title: Zaskarżalność postanowień sądu zamówień publicznych — sygnalizacja podstawowych problemów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zaskarżalność postanowień sądu zamówień publicznych — sygnalizacja podstawowych problemów

Alternative title:

Contestability of Decisions of the Public Procurement Court : Signalling the Main Problems

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Kaspryszyn, Janusz

ORCID:

0000-0002-2041-7917

Subject and Keywords:

complaint against a ruling of the National Appeal Chamber   decision ending proceedings in a case   decision not ending proceedings in a case   complaint   cassation appeal  
skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej   postanowienie kończące postępowanie w sprawie   postanowienie niekończące postępowania w sprawie   zażalenie   skarga kasacyjna

Abstract:

The article presents the issue of contestability of the decisions issued by the court of public procurement. The new Public Procurement Law has been in force in Poland since 1 January 2021. The proceedings triggered by a complaint against a ruling of the National Appeal Chamber are currently subject to simultaneous regulation on three basic levels: the Public Procurement Law, the Civil Procedure Code and the Act on Special Solutions for Preventing, Counteracting and Eradicating COVID-19, Other Infectious Diseases and Crisis Situations Caused by Them. The study presents the impact of these three interrelated solutions on the admissibility of challenging by complaint or cassation complaint the decisions issued by the court. The currently functioning system of appealing formal rulings ending the proceedings in a case was evaluated.  

W artykule zaprezentowano kwestię zaskarżalności postanowień wydawanych przez sąd zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązuje bowiem nowe prawo zamówień publicznych. Postępowanie wywołane skargą na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej aktualnie podlega jednocześnie regulacjom na trzech podstawowych płaszczyznach: prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W opracowaniu przedstawiono wpływ tych trzech powiązanych z sobą rozwiązań na dopuszczalność zaskarżenia zażaleniem lub skargą kasacyjną postanowień wydawanych przez sąd. Poddano też ocenie aktualnie funkcjonujący system zaskarżania orzeczeń formalnych kończących postępowanie w sprawie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136832   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.78

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

26

Number of object content views in PDF format

29

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146373

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information